List of Texting Shortcuts for Whatsapp ,FaceBook – SMS and other social platforms

List of Short Forms used in online Chatting

List of Texting Shortcuts for Whatsapp ,FaceBook – SMS and other social platforms

2F4U Too Fast For You तुझ्या करता किंवा तुझ्या  मनाने खूप फास्ट
2moro Tomorrow उद्या
2nte Tonight आज रात्री
4YEO FYEO For Your Eyes Only फक्त तुझ्या डोळ्यांसाठी
AAMOF As a matter of fact खरं तर
ACK Acknowledgment पोच पावती
AEAP As Early as Possible शक्य तितक्या लवकर
AFAIK As far as I know जितकं मला माहिती ..
AFAIR As far as I remember / recall  मला जितकं आठवते / आठवते
AFC Away from computer संगणकापासून दूर
AFK Away from keyboard कीबोर्डपासून दूर
AKA Also known as म्हणून ही ओळखले जाते
ALAP As Late as Possible शक्य तितक्या लवकर
AS Age & sex वय आणि लिंग
ASAP As soon as possible शक्य तितक्या लवकर
ASIC As soon as I can मला शक्य तितक्या लवकर
ASL Age/sex/location वय / लिंग / स्थान
ASL Age / Sex / Location? वय / लिंग / स्थान?
ATM At the moment याक्षणी
B/C Because कारण
B/W Between दरम्यान
B2K BTK Back to Keyboard कीबोर्डवरपरत आलो
B3 Blah, Blah, Blah ब्ला, ब्ला, ब्ला -वायफल बडबड
B4 Before आधी
B4N Bye for now आता साठी घे
B4YKI Before You Know it हे जाणून घेण्यापूर्वी
BB Bye bye बाय बाय
BBIAB Be back in a bit थोड्या वेळाने परत आलोच
BBL Be back later नंतर परत या
BD Big deal त्यात काय इतक मोठ ?
BFF Best friends forever कायमचे चांगले मित्र
BFF Best Friends, Forever सर्वोत्कृष्ट मित्र, कायमचे
BG Big grin मोठा हसणे
BM&Y Between Me and You फक्त तुझ्यात न माझ्यात
BRB Be right back परत आलोच
BRT Be right There तू तिथेच रहा
BTT Back to Topic परत विषयावर या
BTW By the way तसे पाहायला गेले तर
C&P Copy and Paste कॉपी आणि पेस्ट करा
CFY Calling for you कॉल करीत आहे
C-P Sleepy झोपाळू
CTN Can’t talk now आता नाही बोलू शकत
CU See you पुन्हा भेटू
CUL Call you later नंतर कॉल करा
CUS See You Soon लवकरच भेटू
CWOT Complete Waste of Time पूर्ण वेळ वाया गेला
CYE Check you email ईमेल तपास
CYL Call you later नंतर कॉल करतो
CYS Check your Settings आपली सेटिंग्ज तपासा
CYT See You Tomorrow उद्या भेटू
DI Download डाउनलोड करा
DIKU Do I know you? मी तुम्हाला ओळखतो का??
DIY Do it yourself ते तू स्वतः कर
DND Do not disturb अडथळा नको करूस
E123 Easy as 1, 2, 3 सोपे  अगदी 1, 2, 3 सारखं
EM? Excuse Me? माफ करा?
EOBD End of Business Day शेवटी संपलं ऑफिस एकदाच
EOD End of Discussion चर्चेचा शेवट
EOD End of Day दिवसाचा शेवट
EOM End of Message संदेशाचा शेवट
ETA Estimated time of arrival अंदाजे आगमन वेळ
F2F Face to Face समोरा समोर
FACK Full Acknowledge पूर्ण पावती
FAQ Frequently asked questions नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
FBO Facebook official फेसबुक अधिकारी
FC Fingers Crossed बोटांनी क्रॉस केले
FKA Formerly known as पूर्वी म्हणून ओळखले जाते
FOAF Friend of a Friend मित्राचा मित्र
FTW For the win विजया साठी
FWD Forward पुढे पाठव
FWIW For what it’s Worth कशासाठी हे किमतीवान आहे
FYEO For your eyes only फक्त तुझ्यासाठी
FYI / JFYI  For your Information आपल्या माहितीसाठी
G2B Going to bed झोपायला जात आहे
GBTW Get back to work कामावर परत या
GG Good game भारी खेळ
GJ Good job खासच काम
GL Good luck शुभेच्छा
GM Good morning शुभ प्रभात
GN Good night शुभ रात्री
GNASD Good night and sweet dreams शुभ रात्री आणि गोड स्वप्ने
GR8 Great मस्त
GTG Got to go जायला मिळाले
HAK Hugs and Kisses मिठी आणि चुंबन
HF Have fun मजा करा
HMB Hit me back मला परत कळव
HTH Hope this helps आशा आहे की याने  मदत होईल
HU Hug you तुला आलिंगन
HW Homework गृहपाठ
IAC In any case कोणत्याही परिस्थितीत
IACL I am currently laughing मी सध्या हसतोय
IC I see मी पाहतो
ICYMI In Case you missed it प्रकरणात आपण ते गमावले
IDC I don’t care मी काळजी नाही करत
IDGI I don’t get it मला समजले नाही
IDK I don’t know मला माहित नाही
IDK I don’t know मला माहित नाही
IIRC If I Recall / Remember Correctly मी आठवतय
IKR I know right?! मला बरोबर माहित आहे?!
ILU / ILY I Love You माझ तुझ्यावर प्रेम आहे
ILY I love you मी तुझ्यावर प्रेम करतो
IM Instant message त्वरित संदेश
IMHO In my Humble Opinion माझ नम्र मत आहे की
IMNSHO In my not so Humble / Honest Opinion माझ प्रामाणिक मत आहे की
IMO In my opinion माझ्या मते
IMU I Miss You मी तुझी आठवण काढतो
IRL In real life वास्तविक जीवनात
ITT In this thread या पूर्ण मेसेज
J/K Just Kidding फक्त गंमत करतोय
JAM Just a minute एक मिनिट थांब
JC Just Checking फक्त तपासत आहे
JK Just kidding फक्त गंमत करत आहे
JTLYK Just to Let You Know फक्त आपल्याला कळवण्या साठी
KFY Kiss for You तुझ्यासाठी चुंबन
KK Okay cool ठीक आहे ,,मस्त भारी
KPC Keeping Parents Clueless पालकांना समजू न देणे
L8R Later नंतर
LDR Long distance relationship दूरच नात
LMFAO Laughing my freaking ass off हसून वाट लागली
LMK Let me know मला कळव
LOL Laughing out loud जोरात हसतोय
MMB Message me back मला परत संदेश द्या
MMW Mark my Words मी म्हणतोय ते लिहून ठेव
MoF Male or Female पुरुष किंवा स्त्री
MSG Message संदेश
MU Miss you तुझी आठवण येते
MW On my way निघालोय
MYOB Mind Your Own Business आधी स्वतच बघ
N/A Not Available / Applicable उपलब्ध नाही / लागू नाही
NaN Not a Number संख्या नाही
N-A-Y-L In a While थोड्या वेळात
NAZ Name, Address, ZIP नाव, पत्ता, झिप कोड
NC No comment काही बोलनात नाही
NIMBY Not in my Backyard माझ्या कडे नाही
NM Never Mind / Nothing Much हरकत नाही
NNTR No need to Reply प्रत्युत्तर देण्याची गरज नाही
noob n00b Newbie नया है
NOYB None of your business तुझा काही संबध नाही
NP No problem काही अडचण नाही
NRN No Reply Necessary उत्तर देण्याची गरज नाही
NSFW Not safe for work कामा साठी सुरक्षित नाही
NTIM Not that it Matters हे इतक  महत्त्वाचे नाही
NVM Never mind हरकत नाही
NWS Not work safe सुरक्षित काम नाही
OATUS On a totally Unrelated Subject विषयाशी संबध नाही
OFC Of course नक्कीच
OH Overheard ऐकले
OIC Oh, I See अरे, मी पाहतो
OMG Oh my God अरे देवा
OMW On My Way माझ्या मार्गावर
OP Original poster मूळ पोस्टर
OP Original Poster, Original Post मूळ पोस्टर, मूळ पोस्ट
OT Off topic विषय बंद
OTL Out to Lunch लंच करता बाहेर
OTOH On the other Hand दुसरीयकडे
OTP On the Phone फोनवर
P911 Parent Alert पालकां करता इशारा
PAL Parents are Listening पालक ऐकत आहेत
PAW Parents are Watching पालक पहात आहेत
PC Personal computer वैयक्तिक संगणक
PEBKAC Problem exists between Keyboard and Chair कीबोर्ड आणि खुर्ची दरम्यान समस्या आहे
PIC Picture चित्र
PIR Parent in Room खोलीत पालक आहेत
PLZ Please कृपया
PM Private message खाजगी संदेश
POS Parent over shoulder समोर पालक आहेत रे
POV Point of view दृष्टिकोन
PPL People लोक
PROP(S) Proper Respect / Proper Recognition योग्य आदर / योग्य ओळख
QT Cutie छान , नाजुक
R8 Right बरोबर
RBTL Read between the lines ओळी दरम्यान वाचा
RE Regarding संबंधित
RIP Rest in peace शांतता मिळो
RL Real life वास्तविक जीवन
RN Right Now आत्ता
ROFL Rolling on the floor laughing हसत हसत वाट लागली
ROTFL Rolling on the Floor Laughing
RSVP Response requested प्रतिसाद करता  विनंती केलीय
RT Real time वास्तविक वेळ
RTFM Read the fine Manual दंड नियमावली वाचा
RU Are You आपण आहात
S2R Send to receive घेण्यासाठी पाठवा
SCNR Sorry, could not Resist क्षमस्व, प्रतिकार करू शकला नाही
SD Sweet dreams गोड स्वप्न
SEC Second एक क्षण
SEP Someone else’s Problem दुसर् याची समस्या
SFLR Sorry, for late Reply क्षमस्व, उशीरा उत्तर दिल्याबद्दल
SFW Safe for work कामासाठी सुरक्षित
SITD Still in the Dark अजूनही अंधारात आहे
SLAP Sounds like a Plan चांगली योजना  वाटते
SMH Shaking my head माझे डोके थरथरथय
SMIM Send Me an Instant Message मला ताबडतोब संदेश पाठव
SO Significant Other महत्त्वपूर्ण
SPOC Single Point of Contact संपर्कांचा एकच ठिकाण
SRY Sorry क्षमस्व
SU Shut up बंद  कर
SUP What’s up? काय चालले आहे?
TBA To be Announced घोषित केले जाईल
TBC To be Continued / To be Confirmed सुरू ठेवले जाईल
TC Take care काळजी घ्या
TCO Taken care of काळजी घेतली जाईल
TGIF Thanks God, its Friday धन्यवाद देव,  आज शुक्रवार
THX TNX Thanks धन्यवाद
TIA Thanks in advance आधीच धन्यवाद
TMI Too much information खूप माहिती
TQ Thank You धन्यवाद
TTYL Talk to you later नंतर आपल्याशी बोलेल
TTYS Talk to you soon लवकरच आपल्याशी बोलेल
TY Thank you धन्यवाद
TYT Take your time हवा तितका वेळ घ्या
TYVM Thank You Very Much खूप खूप धन्यवाद
UR Your / You are आपले / आपण आहात
W/E Whatever जे काही असेल
Woo Whoomp,  Hooray व्वा, हुर्रे
W8 Wait थांबा
W8AM Wait a minute एक मिनिट थांब
WB Welcome Back परत स्वागत आहे
WD Well done छान केले
WFM Works for Me माझ्यासाठी काम करते
WhatsApp Abbreviations Full-Form पूर्ण अर्थ
WRT With Regard to च्या संदर्भात
WTH What the Hell / What the Heck काय नरक / काय हेक
XOXO Hugs and kisses अलिंगण आणि चुंबने
YAM Yet Another Meeting अजून एक बैठक
YMMD You made my Day तझ्या ममुळे दिवस मस्त गेला
YNT Why not? का नाही?
YOLO You only live once आपण फक्त एकदाच जगतो
YW You’re welcome आपल स्वागत आहे
ZZZ Sleeping झोप येतेय