१३९ इंग्रजी शब्दयोगी अव्ययांची यादी – 139 English Preposition List In Marathi

१३९ इंग्रजी शब्दयोगी अव्ययांची यादी | 139 English Preposition List In Marathi

139 English Preposition List In Marathi
139 English Preposition List In Marathi

1)Inside – आत च्या आत

2) Outside -बाहेर

3) With – च्या सोबत, च्या बरोबर,च्या ने

4) Under – च्याखाली

5) Above – वर

6) Across – पलीकडे

7) After – नंतर

8) About – घ्या विषयी/च्या बद्दल

9) Before – आधी, पुर्वी अगोदर

10) Against -विरूदध

11) Among -मध्ये

12) Around -भोवती

13) As -सारखे

14) At -च्या ठिकाणी/च्याला च्यापाशी च्याकडेने च्या वर

15) Behind -मागे

16) Below -खाली

17) Beneath -खाली

18) Beside -बाजुला

19) Between -च्यामध्ये दोघांमध्ये

20) Beyond -पलीकडे

21) By -च्या ने/पाशी/शेजारी/जवळ पुढे पर्यंत पुर्वी

22) Despite -तरी देखील

23) Down -खाली

24) During – दरम्यान

25) For -च्यासाठी/जागी

1-100 अंक अक्षरी गुजराती, इंग्रजी – Numbers 1 to 100 in Gujrati, English

26) From -च्यापासुन/च्याकडुन/च्या हुन

27) In – आत/आतील/मध्ये

28) Inside -बाजुला

29) Into -मध्ये आत

30) Near -जवळ

31) Next -पाठोपाठ

32) Of -चा,ची चे पैकी मुळे

33) On – वर/ला चालु/ च्या दिवशी/च्या नंतर

34) Out -बाहेर

35) Over -वर

36) Plus -अधिक

37) Round -गोल

38) Since -पासुन

39) Through -मधुन

40) Till -पर्यत

41) Toward -च्या दिशेने

42) Unlike -सारखा नसणे

43) Until -नाही तोपर्यंत

44) Up -वर

45) Within -च्या आत

46) According To -च्या नुसार

47) Because Of -च्या मुळे

48) Close To -च्या जवळ

49) Due To -च्या मुळे

50) Except For -वगळता

51) Far From -खुप दुर दुर पासुन

52) Instead -च्या ऐवजी

53) Near To -च्या जवळ

54) Next -ला लागुन

55) As Far As -जिथपर्यत जिथवर

56) As Well As -तसेच

57) In Front Of -च्या समोर

58) In Spite Of -असुन देखील

59) On Behalf Of -च्या वतीने

60) On Top Of -च्या उपरांत

61) This -हा

62) That -तो

63) Those – त्या

64) These -हया

65) To -च्या कडे/ च्या दिशेने/ च्यापर्यंत

66) Upon – वर

67) Aboard -जहाजात

68) Among -सर्वाच्या मध्ये

69) Across -ओलांडुन

70) Versus -च्या विरूद्ध

71) Along -च्या बाजुने

72)  Than -च्या पेक्षा

73) Anti -च्या विरोधात

74) Off -बंद

75) Ago -पुर्वी

76) Amid -दरम्यान

77) Among – च्या मध्ये

78) Besides -याशिवाय

79) But -परंतु पण

80) Considering -विचारात घेऊन

81) Concerning -संबंधित

82) Despite -असुनही

83) Including -समावेश

84) Excluding -वगळुन

85) Following -खालील

86) Minus -वजा

87) Onto -वर

88) Opposite -विरूदध

89) Past -भुतकाळ

90) Per -प्रती

91) Regarding -संबंधित

92) Save -जतन करणे बचत करणे

93) Via -दवारे

94) Without -च्या शिवाय/च्या विना/ च्या खेरीज

95) Circa -सुमारे

96) Gone -गेले

97) Prior To -च्या आधी

98) Alongside -बाजुने

99) Apart Of -चा एक भाग

100) Astride -चालणे

101) Close To -च्या जवळ

102) Far -दुर

103) Far From -च्यापासुन दुर

104) Foreword -पुढे पाठवणे

105) Into -मध्ये

106) Near -जवळ

107) Near To -च्या जवळ

108) Next To -च्या पुढे

109) Onboard – जहाजावर

110) Onto -वर

111) Out Of -च्या बाहेर च्या पैकी

112) Through-माध्यमातुन 

113) Throughout -संपुर्ण

114) Together With -च्या सोबत

115) Underneath -खाली

116) Up Against -च्या विरूद्ध

117)Ahead -पुढे

118) Along -बाजुने

119) Away -दुर

120) Away From – च्यापासुन दुर

121) By Means Of – चा अर्थ

122) Further To – पुढील

123) In Between – दरम्यान

124) As Per -च्या नुसार

125) As For -म्हणुन

126) Barring -वगळणे

127) Because Of -च्या मुळे

128) But For -पण त्यासाठी

129) Contrary To -विरूदध

130) Counting -मोजणी

131) Cum –  सह

132) Depending On -च्या वर अवलंबून असणे

133) Due To -च्या मुळे

134) In Case Of – च्या बाबतीत

135) In Addition To -च्या व्यतिरिक्त

136) In Place Of -च्या जागी

137) On Account Of -च्या खात्यातील

138) Owning To -च्या मालकीचे

139) With A View To -च्या दृष्टीकोनातून