सामान्य कायदा व न्यायव्यवस्था संबंधित इंग्रजी शब्द -Common Legal Word with Marathi meaning

Common Legal Word with Marathi meaning

सामान्य कायदा व न्यायव्यवस्था संबंधित इंग्रजी शब्द -Common Legal Word with Marathi meaning
सामान्य कायदा व न्यायव्यवस्था संबंधित इंग्रजी शब्द -Common Legal Word with Marathi meaning
 1. Attorney -वकील
 2. Accused- आरोपी
 3. Adoption- दत्तक
 4. Appeal -आवेदन
 5. Arrest- अटक
 6. Assault -हल्ला
 7. Attorney- अधिवक्ता
 8. Bail -जामीन
 9. Battery –मार. मारपीट
 10. Civil Law- दिवाणी कायदा
 11. Compensation- भरपाई
 12. Constitution -घटना
 13. Constitutionality- घटनात्मकता
 14. Contract law -करार कायदा
 15. Contract -करार
 16. Copyright-प्रतिलिपी हक्क , प्रकाशन अधिकार
 17. Court- न्यायालय
 18. Crime- गुन्हा
 19. Criminal law -गुन्हेगारी कायदा
 20. Criminal- गुन्हेगार
 21. Defendant -प्रतिवादी
 22. Defense attorney -बचाव वकील
 23. Defense- बचाव
 24. Ethics- नैतिकता
 25. Evidence -पुरावा
 26. Fine- दंड
 27. Fraud -फसवणूक
 28. Guilty -दोषी
 29. Habeas corpus -बंधनमुक्तीचा आदेश बेकायदेशीर अटकेपासून बचाव करून वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण- अटकेखाली असलेल्या व्यक्तीला न्यायाधीशांसमोर किंवा न्यायालयात हजर
 30. Hearing -सुनावणी
 31. Inheritance- वारसा
 32. Injunction – मनाईहुकूम
 33. Innocent -निष्पाप
 34. Intellectual Property- बौद्धिक संपदा
 35. Judge -न्यायाधीश-
 36. Judiciary- न्यायव्यवस्था
 37. Jurisdiction -न्यायक्षेत्र
 38. Jury -न्याय मंडळ.
 39. Justice -न्याय
 40. Land- जमीन
 41. Law -नियम
 42. Lawsuit- खटला
 43. Lawyer –वकील
 44. Murder -खून
 45. Negligence – निष्काळजीपणा- दुर्लक्ष
 46. Obligation -कर्तव्य
 47. Patent- पेटंट
 48. Plaintiff -वादीवाला
 49. Precedent पायंडा- मागील दाखला
 50. Prison तुरुंग
 51. Probation -परीक्षाधीन मुक्तता
 52. Prosecution- अभियोग पक्ष
 53. Prosecutor -सहकारी सरकारी वकील
 54. Punishment- शिक्षा , दंड, तुरुंगवास,
 55. Regulation- नियमन
 56. Right- हक्क
 57. Sentence – शिक्षा
 58. Suspect संशयित
 59. Teft -चोरी
 60. Testimony -साक्ष्य
 61. Trademark- नोंदणीकृत नाव किंवा स्थापित केलेले चिन्ह, शब्द किंवा शब्द.
 62. Trial -खटला
 63. Verdict -निर्णय
 64. Witness -साक्षी.
See also  Good words to describe someone-लोकांचे वर्णन करण्यासाठी सकारात्मक शब्द