रोजच्या वापरातील १०० इंग्लिश शब्द अणि त्यांचा अर्थ 100 daily use English words with meaning in Marathi

रोजच्या वापरातील १०० इंग्लिश शब्द अणि त्यांचा अर्थ 100 daily use English words with meaning in Marathi

१)Bother – त्रास देणे

Don’t bother me – मला त्रास देऊ नको.

२) glad – आनंदी

Glad to meet you – तुम्हाला भेटुन आनंद झाला.

३) injustice – अन्याय

This injustice won’t be tolerated -हा अन्याय सहन केला जाणार नाही.

४) lawyer – वकिल

I want to be a lawyer -मला एक वकिल बनण्याची ईच्छा आहे.

५) social – सामाजिक

Man is a social animal – मनुष्य हा एक सामाजिक प्राणी आहे.

६) wood – लाकुड

This table is made of wood -हा टेबल लाकडाचा तयार करण्यात आला आहे.

७) bit – थोडासा

I ate bite of chocolate -मी जरासे चाॅकलेट खाल्ले.

८) extra – अतिरिक्त

I don’t have extra time for you -माझ्याकडे तुझ्यासाठी अतिरिक्त वेळ नाहीये.

९) goal – ध्येय लक्ष

His goal was to become successful blogger -त्याचे ध्येय यशस्वी ब्लाँगर बनणे आहे.

१०) lie – खोटे

It’s a lie -हे एक खोटे आहे.

११) serve – वाढणे

Please serve use food

१२) brain – मेंदु

Use your Brain -आपल्या मेंदुचा वापर कर

१३) wealth -धन दौलत

Health is wealth – आरोग्य हीच संपत्ती

१४) beat – मारणे

Why are you beating him -तु त्याला का मारतो आहे.

१५) celebrate – साजरा करणे

I’ll celebrate my birthday with my family -मी माझा वाढदिवस माझ्या कुटुंबासोबत साजरा करेल.

१६) rent – भाडे

Please pay your rent soon -कृपया आपले भाडे लवकर भरा

१७) solution – समाधान

Do you have any solution – तुमच्याकडे कुठले समाधान आहे का?

१८) waste – वाया जाणे

Don’t waste your time -तुझा वेळ वाया घालवू नको.

१९) gather -गोळा करणे

I have to gather money – मला माझे पैसे गोळा करायचे आहे.

२०) purchase – खरेदी करणे

I’ll purchase a car in next month -पुढच्या महिन्यात मी कार खरेदी करणार

२१) happen – घडणे

What happened – काय घडले?

२२) length – लांबी

Length of this cloth is 10 metres -हया कपडयाची लांबी १० मीटर आहे.

२३) mistake- चुक

It was my mistake – ही माझी चुकी होती.

२४) opportunity – संधी

Never miss opportunity – संधी कधीही सोडु नका.

२५) prize – बक्षिस

I won a prize in last week -मागील आठवड्यात मी एक बक्षिस जिंकले.

२६) race – शर्यत

I stood first in the race -मी शर्यतीत पहिला आलो.

See also  300 Proverbs In English

२७) risk-धोका

Your life is at risk -तुमच्या जीवाला धोका आहे.

२८) hidden -लपलेले

Show me your hidden talent – मला तुमची लपलेली प्रतिभा दाखवा

२९) may be – कदाचित

May be he will come late -कदाचित तो उशिरा येईल.

३०) publish -प्रकाशित करणे

This book was published in 1990-हया पुस्तकाचे प्रकाशन १९९० मध्ये करण्यात आले आहे.

३१) select – निवडणे

when will i get selected for this competition-माझी या स्पर्धेसाठी निवड कधी होईल.

३२) tools – साधने किंवा उपकरणे

Where are the tools – उपकरण कुठे आहे?

३३) inform – सुचित करणे

Who informed you about this –

कोणी तुम्हाला याबाबद माहीती दिली.

३४) later -नंतर

I call you later – मी तुला नंतर काॅल करतो.

३५) pain – वेदना

I have severe pain in my neck –

मला माझ्या मानेमध्ये तीव्र वेदना होत आहेत.

३६) actual – वास्तविक

I don’t know actual situation -मला वास्तविक परिस्थिती माहीती नाही.

३७) earn – कमावणे

How much do you earn -तु किती कमवतो

३८) customer – ग्राहक

I am regular customer -मी तुमचा रोजचा ग्राहक आहे.

३९) manage- व्यवस्थापित करणे

Don’t worry I’ll manage-चिंता करू नको मी सांभाळून घेईल.

४०) mystery- रहस्य

It is a mystery – हे एक रहस्य आहे.

४१) behaviour – वर्तन

His behaviour is very nice -त्याचे वर्तन खुप चांगले आहे.

४२) match – सामना

We won the final match -आम्ही अंतिम सामना जिंकला.

४३) passenger -प्रवासी

The passengers are waiting for the train -प्रवासी ट्रेनची वाट पाहत आहे.

४४) pole – खांब

This pole is made of steel -हा खांब स्टीलचा बनलेला आहे.

४५) swim- पोहणे

Do you know how to swim -तुला पोहणे माहीत आहे का?

४६) shoot – गोळी मारणे

Don’t move or I’ll Will be shoot you -हलु नकोस मी तुला गोळी घालीन

४७) event – कार्यक्रम

the event was cancelled due to some reason -कार्यक्रम काही कारणास्तव रद्द करण्यात आला

४८) lack – कमतरता तसेच कमी

there is no lack of money in my house-माझ्या घरात पैशांची कमतरता नाही

४९) safety -सुरक्षा

you don’t need worry for my safety-माझ्या सुरक्षिततेसाठी तुला काळजी करण्याची गरज नाही

५०) produce – निर्माण तसेच उत्पन्न करणे

this year produce good harvest-यावर्षी चांगले पीक आले.

५१) stairs -पायरया
he fell down from stairs-तो पायऱ्यांवरून खाली पडला.

See also  घरात रोज बोलताना वारंवार वापरली जाणारी 40 इंग्रजी वाक्ये - Daily use 40 English sentences at home in Marathi

५२) blood – रक्त

The colour of blood is red -रक्ताचा रंग लाल असतो.

५३) correct – योग्य बरोबर

All of my answers were correct -माझे सर्व उत्तरे बरोबर होती.

५४) hole – छिद्र

There is a hole in your shirt -तुमच्या शर्टला छिद्र आहे.

५५) structure – रचना

The structure of this building is very strong – ह्या इमारतीची रचना अतिशय मजबूत आहे.

५६) control – नियंत्रण

The situation is out of my control -परिस्थिती माझ्या नियंत्रणाबाहेर आहे.

५७) magical – जादुई

He has magical power-त्याच्याकडे जादूची शक्ती आहे.

५८) silly – मुर्ख वेडा

You are so silly -तु खुप मुर्ख आहेस.

५९) across – च्या पलीकडे

My house is across the road -माझे घर रस्त्याच्या पलीकडे आहे.

६०) breathe – श्वास घेणे

The patient is unable to breathe properly -रुग्णाला नीट श्वास घेता येत नाही

६१) fortunate- भाग्यवान

You are so fortunate – तु खुप भाग्यवान आहेस.

६२) tail – शेपुट

Its tail is very long – त्याची शेपटी खूप लांब आहे.

६३) asleep -झोपलेला

I was asleep -मी झोपलेलो होतो.

६४) collect -संग्रहीत करणे

I have collected 1000 rupees -मी हजार रुपये संग्रहित केले आहे.

६५) decision – निर्णय फैसला

I have changed my decision -मी माझा निर्णय बदलला आहे.

६६) marry – लग्न करणे

When will you Marry me -तु माझ्याशी कधी लग्न करशील.

६७) married – विवाहित

He is not married – तो अविवाहित आहे.

६८) prepare – तयार करणे

I am preparing for my exam -मी माझ्या परीक्षेची तयारी करतो आहे.

६९) spend – खर्च करणे

I have spent a lot of money -मी खूप पैसे खर्च केले आहेत.

७०) wake – उठणे जागे होणे

when do you wake up in the morning? -तुम्ही सकाळी कधी उठता.

७१) alone – एकटा

Do you live alone?-तुम्ही एकटे राहता का?

७२) space -जागा

How much space do you need? -तुम्हाला किती जागा हवी आहे

७३) release -प्रकाशित करणे सोडणे

All the birds were released from the cage -सर्व पक्षी पिंजऱ्यातून मुक्त झाले.

७४) require- आवश्यकता

how much money is required for his treatment-त्याच्या उपचारासाठी किती पैसे लागतील.

७५) against – च्या विरूद्ध

she will never speak against me -ती माझ्याविरुद्ध कधीच बोलणार नाही.

७६) discover – शोध घेणे

America was discovered by Columbus -अमेरिकेचा शोध कोलंबसने लावला होता.

See also  इंग्रजी सर्वनामांची यादी - English pronoun list in Marathi

७७) island – बेट

nobody lives on this island-या बेटावर कोणीही राहत नाही.

७८) save – बचत करणे

How much money did you save -तुम्ही किती पैसे वाचवले.

७९) taste – चव

Its taste is amazing – त्याची चव अप्रतिम आहे.

८०) step – पाऊल

We should walk around 5 hundred after dinner -रात्रीच्या जेवणानंतर पाचशेच्या आसपास फिरायला हव

८१) curtain – पडदा

Draw the curtains – पडदे काढा

८२) far – दुर

The hospital is far from here -ते हाॅस्पिटल इथून खुप दूर आहे.

८३) focus – ध्यान लावणे

You must focus on your studies -तुम्ही तुमच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

८४) purpose – हेतु उद्दिष्ट

What’s your purpose to come here -तुझे येथे येण्याचे उद्दिष्ट काय आहे?

८५) encourage – प्रोत्साहन देणे

I was trying to encourage you -मी तुला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत होतो.

८६) therefore – म्हणुन

I am sick therefore i will not attend the meeting -मी आजारी आहे म्हणून मी बैठकीला येणार नाही.

८७) protect – रक्षण करणे

I’ll will always protects you -मी नेहमी तुझे रक्षण करीन.

८८) contribute – योगदान देणे

He contribute 50 lakh rupees for the hospital -त्याने हाॅस्पिटल करीता ५० लाख रुपये इतके योगदान दिले.

८९) difference – अंतर

Do you see any difference between these two -या दोघांमध्ये काही फरक दिसतो आहे का?

९०) condition – स्थिती

the patient condition was very good -रुग्णाची प्रकृती खूप चांगली होती.

९१) challenge – आव्हान

i accept your challenge-मी तुमचे आव्हान स्वीकारतो.

९२) beside – बाजुला

Dont sit beside me -माझ्या बाजुला बसु नको

९३) allow – परवानगी देणे संमती देणे
I will not allow you to go there –
मी तुला तिथे जाऊ देणार नाही

९४) voice – आवाज

Your voice is melodious -तुझा आवाज मधुर आहे.

९५) upset – नाराज

Why are you so upset -तू इतका अस्वस्थ का आहेस

९६) return -परत जाणे

He returned to Delhi Last week -गेल्या आठवड्यात तो दिल्लीला परतला.

९७) dead – मृत मेलेला

He was found dead on road -तो रस्त्यावर मृत अवस्थेत आढळला.

९८) choice – पर्याय

You don’t have any choice -तुमच्याकडे कोणताही पर्याय नाही.

९९) visible – दृश्य दिसणारे

Your house is visible from here -येथून तुमचे घर दिसते.

१००) invisible – अदृश्य न दिसणारे

He is invisible – तो अदृश्य आहे.