नवशिक्यांना इंग्रजीत बोलण्याचा,संभाषण करण्याचा सराव करण्यासाठी 30 वाक्ये – Basic English conversation for beginners in Marathi

नवशिक्यांना इंग्रजीत बोलण्याचा,संभाषण करण्याचा सराव करण्यासाठी 30 वाक्ये basic English conversation for beginners in Marathi

1) excuse me are you English –

माफ करा तुम्ही इंग्रजी आहात का?

No i’m Marathi person

नाही मी मराठी माणूस आहे.

2) do you speak in English

तुम्ही इंग्रजी मध्ये बोलु शकता का?

A Little but not very well

थोडे पण फार चांगले नाही.

3) what do you do?

तु काय करतो?

I’m a student.

मी एक विद्यार्थी आहे.

4) How old are you?

तुझे वय किती आहे?

I’m 25 years old

माझे वय 25 आहे.

5) are you married?

तु विवाहीत आहेस का?

No i’m not married

नाही मी विवाहीत नाहीये.

6) how long have you been here?

केव्हापासून तु इथे आहेस?

About 3 years

सुमारे तीन वर्षांपासून

7) how many children do you have?

तुला किती मुले आहेत?

I have three children one boy and two girls.

मला तीन मुले आहेत एक मुलगा आणि दोन मुली आहेत

8) how many language do you speak?

तु किती भाषांमध्ये बोलतो?

I speak in two language

मी दोन भाषेत बोलतो.

9) how are you?

तु कसा आहेस?

I’m fine and u

मी बरा आहे अणि तु कसा आहेस?

10) would your like to have tea?

तुला चहा प्यायला आवडेल का?

Yes i like tea

होय मला चहा आवडतो.

11) what are you planning to do today?

तु आज काय करायचे ठरवत आहेस?

I’m not sure

मी निश्चित सांगु शकणार नाही.

12) would you like a drink?

तुला पेय आवडते का?

Sure lets go

नक्कीच जाऊ चल

13) are you ready

तु तयार आहेस का?

Yes i’m ready

होय मी तयार आहे

14) do you need a few minutes

तुला काही मिनिटांची गरज आहे का?

I think we are ready

मला वाटते आम्ही तयार आहोत.

15) anything else

अजुन काही

अजुन काही नाही

16) who would you like to speak to

तुला कोणाशी बोलायला आवडेल

I’d like to speak to mr kumar please

कृपया मला मिस्टर कुमार यांच्याशी बोलायचे आहे.

17) when will he be back?

तो परत कधी येईल

He’ll be back in 30 minutes

तो 30 मिनिटांत परत येईल.

18) what time does it start

किती वाजता सुरू होते

It start at 9 o’clock

ते सकाळी 9 वाजता सुरू होते

19) what will the weather be like tomorrow

उद्या हवामान कसे असेल

Its suppose to rain tomorrow

शक्यता उद्या पाऊस पडेल

20) are you afraid

तुला भीती वाटते का?

No i’m not afraid

नाही मला भीती वाटत नाही.

21) are you allergic to anything

तुला कशाची अॅलर्जी आहे का?

Yes I’m allergic to seafood

मला सी फुडची अॅलर्जी आहे.

22) are you hungry

तुला भुक लागली आहे का?

Yes I’m hungry

होय मला भुक लागली आहे.

इंग्रजी बोलणे शिकण्यासाठी 82  सराव वाक्ये

23) are you sick

तु आजारी आहेस का?

Yes I’m sick

होय मी आजारी आहे.

24) are you sure

तुला खात्री आहे

No i’m not sure

नाही मला खात्री नाही

25) can you swim

तु पोहु शकतो?

Yes i can swim

होय मी पोहु शकतो.

26) do you have girlfriend

तुला गर्लफ्रेंड आहे का?

Yes i have a girlfriend

होय मला गर्लफ्रेंड आहे.

खुशखबर खुशखबर! आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना सरकार देते आहे ३ लाख रुपये

27) do you have any vacancies

तुमच्याकडे काही जागा आहेत का?

Sorry we don’t have any vacancies

क्षमस्व आमच्याकडे कोणतीही रिक्त पदे नाहीत.

28) do you take credit card.

तु क्रेडिट कार्ड घेतो का?

Sorry i only accept cash

माफ कर मी फक्त रोख स्वीकारतो.

29) do you understand

तुला समजते का?

Yes i understand

होय मला समजते

30) how far is it?

किती दुर आहे ते

About 20 kilometres

सुमारे 20 किलोमीटर