इंग्रजी सर्वनामांची यादी – English pronoun list in Marathi

इंग्रजी सर्वनामांची यादी English pronoun list in Marathi

१)वैयक्तिक तसेच पुरूष वाचक सर्वनाम -personal pronoun

Subject pronoun – कर्ता सर्वनाम

i -मी (प्रथम पुरूष) बोलणारा -यात बोलणारा व्यक्ती एकच असतो.

we -आम्ही (प्रथम पुरूष) बोलणारा -यात बोलणारे व्यक्ती अनेक जण असतात.

you -तु (एकवचन) दितीय पुरूष ऐकणारा

you – तुम्ही (अनेकवचन) दितीय पुरूष ऐकणारा

न बोलणारा न ऐकणारा -ज्याच्या विषयी बोलले जाते तो

he -तो

she – ती

it -ते -यात ते/ त्या/ ती/ हेच येते पण यात झाडे/पशुपक्षी/प्राणी/फळे/भाज्या डोंगर/माथा इत्यादी निर्जीव वस्तुंचा समावेश होईल.

they -ते त्या किंवा ती (अनेकवचन) यात ते लोक/त्या महिला/त्या महिला ती माणसे अशी अनेकवचनी शब्द येतात.

कर्म म्हणून येणारी सर्वनामे -object pronoun

me -मला

us – आम्हाला

you – तुला (एकवचन)

you -तुम्हाला (अनेकवचन)

him – त्याला

Her -तिला (अनेकवचन)

it -त्याला

Them -त्यांना

Mine -माझा

Ours -आमचा

Yours -त्याचा (एकवचन)

Yours -त्यांचा (अनेकवचन)

His -त्याचा

Hers -तिचा (एकवचन)

Its -त्याचा

Theirs -त्यांचा (अनेकवचन)

२)Demonstrative pronoun- प्रात्यक्षिक सर्वनाम

This -हा/ही/ हे (एकवचन करीता वापर केला जातो)

That – ते/ त्या/ती (एकवचन करीता वापर केला जातो)

These – हे/ह्या/ ही (अनेकवचन करीता वापर केला जातो)

Those – ते/त्या/ती (अनेकवचन करीता वापर केला जातो)

३) Indefinite pronoun-अनिश्चितता वाचक सर्वनाम

All -सर्व

Some -काही

See also  दैनंदिन जीवनात शाळेत,वर्गामध्ये संभाषण करताना वापरले जाणारे इंग्रजी वाक्य - Daily use English sentence for students school, classroom in Marathi

Someone- कोणीतरी

Somebody – कोणीतरी व्यक्ती

None – कोणीही नाही

Nobody – कोणीही नाही

Nothing – काहींही नाही

Any – काही

Many – पुष्कळ

Others- इतर

Everyone – प्रत्येकजण

Everybody – प्रत्येक जण

Each – प्रत्येक

Anybody – कोणीतरी एक

Anyone – कोणीही

Anything – काहीही

Both – दोघे

Few – काही

Several – बरेच/ कित्येक

4) Relative pronoun -संबंध दर्शक सर्वनाम

Who -की जो/की जी/के जे

Which – की ज्याचा/ज्याची ज्याचे

Where – की जेथे/की तेथे

Whose – ज्याचा/ज्याची

Whom – की ज्याला

Whoever -जो कोणी

Whatever – जे काही

Whichever -कोणतेही

५) Reflexive and emphatic pronoun -परिणामकारी अणि स्वामित्वदर्शक सर्वनाम

My self – मी स्वतः

Ourselves – आपण स्वतः

Yourselves – तु स्वतः

Yourselves – तुम्ही स्वतः

Himself – तो स्वतः

Her self – ती स्वतः

It self – ते स्वतः

६) Interrogative pronoun – प्रश्नार्थक सर्वनाम

Who – कोण

Which – कोणता

Where – कोठे

When – केव्हा

What – काय

Why -का

Whose – कोणाचा

Whom – कोणाला

How – कसे

How many – किती(मोजता येतील असे)

How much – किती (मोजता येणार नाही असे)

How far – किती दुर/किती अंतरावर

How long – किती वेळ (कालावधी )

1 thought on “इंग्रजी सर्वनामांची यादी – English pronoun list in Marathi”

Comments are closed.