जोडाक्षर युक्त २९४ शब्द 294 jod shabd in Marathi

जोडाक्षर युक्त २९४ शब्द २९४ jod shabd in Marathi

१) माझ्या

२) तुझ्या

३) तिच्या

४) त्याच्या

५) वाक्य

६) इतक्यात

७) पक्या

८) मुख्य

९) संख्या

१०) भाग्य

११) आमच्या

१२) तुमच्या

१३) ज्याने

१४) त्याने

१५) गोटया

१६) पाटया

१७) वाटया

१८) काठ्या

१९) मोठ्या

२०) उड्या

२१) घडया

२२) घड्याळ

२३) ओढ्यावर

२४) मेंढ्या

२५) पाण्यात

२६) गिरण्या

२७) त्याचा

२८) त्याला

२९) विद्या

३०) मध्ये

३१) संध्याकाळ

३२) धान्य

३३) शुन्य

३४) प्या

३५) प्याला

३६) नफ्यात

३७) वाफ्यात

३८) तोट्यात

३९) आंब्याचे

४०) तांब्याचे

४१) अभ्यास

४२) दुसरया

४३) तिसरया

४४) लगोरया

४५) कल्याण

४६) व्याज

४७) व्यायाम

४८) श्याम

४९) माश्या

५०) धनुष्य

५१) मनुष्य

५२) रहस्य

५३) हास्य

५४) ह्यांना

५५) वहया

५६) निळ्या

५७) मोळया

५८) काळया

५९) पक्ष्यांना

६०) भक्ष्य

६१) डोक्यावर

६२) माथ्यावर

६३) पंख्यावर

६४) टांग्यावर

६५) घोड्यावर

६६) जात्यावर

६७) पाण्यावर

६८) घ्यायला

६९) वरच्या

७०) भाज्या

७१) ताज्या

७२) मुकाट्याने

७३) लाठया

७४) गद्य

७५) पद्य

७६) ध्यान

७७) न्याहारी

७८) प्यायला

७९) चाफ्याला

८०) भ्याड

८१) क्षम्य

८२) तिसरया

८३) चिमुकल्या

८४) व्यवसाय

८५) टोपल्या

८६) शिष्य

८७) कांस्य

८८) ह्याला

८९) गळ्यात

९०) लक्ष्यावर

९१) अक्कल

९२) धक्का

९३) लठ्ठ

९४) मठ्ठ

९५) अडडा

९६) खडडा

९७) अण्णा

९८) पत्ता

९९) हत्ती

१००) लस्सी

१०१) गप्पा

१०२) टप्पा

१०३) किल्ला

१०४) हल्ला

१०५) रस्सा

१०६) ख्याती

१०७) ग्यानबा

१०८) वाघ्या

१०९) च्यवन

११०) ज्योतिबा

१११) तुझ्या

११२) आत्या

११३) नदया

११४) तांब्या

११५) चाफ्याचे

११६) अभ्यास

११७) लाह्या

११८) तळ्यात

११९) लक्ष्य

१२०) चक्का

१२१) धिक्कार

See also  दैनंदिन जीवणात वापरली जाणारी 100 इंग्रजी वाक्ये - Daily Use 100 English Sentence In Marathi

१२२) कच्च्या

१२३) उज्ज्वल

१२४) अन्न

१२५) फन्ना

१२६) सुट्टी

१२७) पट्टा

१२८) विठ्ठल

१२९) पुठठा

१३०) बिब्बा

१३१) रस्ता

१३२) कान्हा

१३३) तात्या

१३४) म्हतारा

१३५) कोल्हार

१३६) लाव्हा

१३७) करहाड

१३८) घारया

१३९) वारया

१४०) क्रांती

१४१) भ्रष्टाचार

१४२) द्रविड

१४३) ट्रेक

१४४) राष्ट्रपती

१४५) ड्रेस

१४६) कर्क

१४७) गर्व

१४८) चर्चा

१४९) शर्मिला

१५०) पर्याय

१५१) तृष्णा

१५२) सृष्टी

१५३) नृत्य

१५४) आॅगस्ट

१५५) युद्ध

१५६) पुस्तक

१५७) ईश्वर

१५८) लक्ष्मीबाई

१५९) महाराष्ट्र

१६०) शब्द

१६१) युद्ध

१६२) केव्हा

१६३) माझ्या

१६४) आमच्या

१६५) हर्ष

१६६) ज्येष्ठ

१६७) अश्विनी

१६८) फाल्गुन

१६९) मार्गदर्शन

१७०) पश्चिम

१७१) उत्तम

१७३) आॅक्स

१७४) इंग्लंड

१७५) इंद्रा

१७६) वस्तू

१७७) अडुसष्ठ

१७८) बावन्न

१७९) सदस्य

१८०) कौशल्य

१८१) व्यवहारी

१८२) मुन्ना

१८३) कुणाच्या

१८४) छोट्या

१८५) धनुर्विद्या

१८६) तृप्ती

१८७) भविष्य

१८८) क्षमस्व

१८९) प्रत्येक

१९०) प्राजक्ता

१९१) प्रसन्न

१९२) भस्म

१९३) मास्तर

१९४) चुंबकत्व

१९५) इयत्ता

१९६) प्रशस्त

१९७) प्राप्त

भिन्न दोन अक्षरे जोडुन येणारे इतर जोडाक्षर युक्त शब्द-

१९८) मस्त

१९८) गस्त

१९९) फस्त

२००) अस्त

२०१) जास्त

२०२) रास्त

२०३) दस्त

२०४) जस्त

२०५) फक्त

२०६) रक्त

२०७) भक्त

२०८) सक्त

२०९) कष्ट

२१०) नष्ट

२११) अष्ट

२१२) स्पष्ट

२१३) अश्व

२१४) विश्व

२१५) भग्न

२१६) मग्न

२१७) लग्न

२१८) रूग्ण

२१९) विघ्न

२२०) तक्ता

२२१) वक्ता

२२२) मक्ता

२२३) ध्वज

२२४) ध्वनी

२२५) शब्द

२२६) स्वर

२२७) स्वरा

२२८) स्वप्न

२२९) स्वामी

२३०) त्वरा

२३१) स्वस्त

२३२) त्वेष

२३३) आत्मा

२३४) आम्ही

२३५) रश्मी

२३६) रेश्मा

२३७) कान्हा

२३८) पान्हा

२३९) तान्हा

२४०) कुस्ती

२४१) सुस्ती

२४२) वस्ती

See also  Preposition of Time,Place,Location, Movement and Manner in Marathi

२४३) मस्ती

२४४) आष्टी

२४५) गोष्टी

२४६) षष्ठी

२४७) कोल्हा

२४८) जेव्हा

२४९) तेव्हा

२५०) पुन्हा

२५१) गुन्हा

२५२) द्वेष

२५३) दविधा

२५४) दवंदव

२५५) पोस्ट

२५६) रेल्वे

२५७) स्थळ

२५८) स्तर

२५९) स्थान

२६०) लक्ष्मी

२६१) शक्ती

२६२) भक्ती

२६३) व्यक्ती

२६४) सक्ती

२६५) स्नान

२६६) स्वच्छ

२६७) रस्ता

२६८) ईश्वर

२६९) नश्वर

२७०) मास्तर

२७१) वास्तव

२७२) विस्तव

२७३) विश्वास

२७४) विद्वान

२७५) विशिष्ट

२७६) पस्तीस

२७७) दप्तर

२७८) मस्तक

२७९) वस्तरा

२८०) दुष्काळ

२८१) हेक्टर

२८२) स्वराज्य

२८३) स्वकीय

२८४) वरिष्ठ

२८५) कनिष्ठ

२८६) स्वस्तिक

२८७) स्वानंद

२८८) लष्कर

२८९) चमत्कार

२९०) नमस्कार

२९१) आत्माराम

२९२) सप्तपदी

२९३) आश्वासन

२९४) सरस्वती