Marathi to English sentences for practice – Love Topic – मराठी इंग्रजी वाक्यांचा सराव  

Marathi to English sentences for practice – Love Topic मराठी ते इंग्रनी वाक्य सराव 

 1. What’s one thing you wish you could change about me? माझ्यात एक काय बदल व्हावा हवा अशी तुझी इच्छा आहे?
 2. What’s your favorite thing about me? माझ्याबद्दल तुझी आवडती गोष्ट काय आहे?
 3. What’s your favorite memory of us together? एकत्र असताना आपल्यातली सर्वात आवडती आठवण काय आहे?
 4. What’s your favourite thing about our relationship? आपल्या नात्यातली सर्वात आवडती गोष्ट काय आहे?
 5. What’s one thing you’re grateful for in our relationship? आपल्या नात्यात आपण समाधानी आहोत ,कृतज्ञ आहोत अशी एक गोष्ट काय आहे?
 6. Talking about your relationship आपल्या नात्याबद्दल बोलत आहे
 7. What are your goals for our relationship? आपल्या नात्यासाठी आपले लक्ष्य काय आहे?
 8. What are your dreams for our future together? आमच्या भविष्यासाठी सोबत आपली स्वप्ने काय आहेत?
 9. How can I be a better partner to you? मी तुमच्यासाठी एक चांगला साथीदार कसा बनू शकेल?
 10. What’s one thing you love about our relationship that you think other people should know? आमच्या नात्याबद्दल आपल्याला अशी कोणती गोष्ट आवडते आहे जी आपल्याला वाटते की इतर लोकांना माहित असायाला हवी
 11. What’s one thing you think we can improve about our relationship? आपल्या नात्यात आपण काय सुधारू शकतो असे आपल्याला वाटते?
 12. What’s the best thing about being in love? प्रेमात असताना सर्वात चांगली गोष्ट काय आहे?
 13. What’s the hardest thing about being in love? प्रेमात असताना सर्वात कठीण गोष्ट काय आहे?
 14. How do you show your loved one that you care about them? आपण आपल्या प्रियजनांना त्यांच्याबद्दल काळजी घेत आहात असे कसे दाखवू द्याल?
 15. What’s the best way to resolve a conflict with your loved one? आपल्या जवळच्याशी वाद सोडवण्याचा सर्वात चांगला मार्ग कोणता आहे?
 16. What’s one thing you’ve learned from your relationship? आपल्या नात्यातून आपण कोणती गोष्ट शिकली आहे?
 17. Partner 1: I’m really excited about our future together. साथीदार 1: मी सोबत आपल्या भविष्याबद्दल खरोखर उत्साही आहे.
 18. Partner 2: Me too! What are you most looking forward to? साथीदार 2: मी पण! आपण सर्वात जास्त कशाची अपेक्षा करीत आहात?
 19. Partner 1: I’m looking forward to getting married, having kids, and growing old with you. साथीदार 1: मी लग्न करण्याची, मुले असण्याची आणि तुझ्याबरोबर जीवन जगण्याची अपेक्षा करीत आहे.
 20. Partner 2: Those are all things I’m looking forward to too. I love you so much. साथीदार 2: मी ज्या गोष्टी शोधत आहे त्या सर्व गोष्टी आहेत. मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो.
 21. Partner 1: I’m so grateful for our relationship. You’re the best thing that’s ever happened to me. साथीदार 1: मी आमच्या नात्याबद्दल खूप कृतज्ञ आहे. तू माझ्याबरोबर जीवनात घडलेल्या सर्वात चांगल्या गोष्टी आहेस.
 22. Partner 2: I feel the same way about you. You’re my best friend and the love of my life. साथीदार 2: मला तुमच्याबद्दल असेच वाटते. तू माझा सर्वात चांगला मित्र आणि माझ्या आयुष्याचे प्रेम आहेस.
 23. Partner 1: I love you so much. साथीदार 1: मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो.
 24. Partner 1: I’m so sorry I hurt you. साथीदार 1: मला माफ कर मी तुला दुखावले.
 25. Partner 2: I know you’re sorry. I love you and I forgive you. साथीदार 2: मला माहित आहे की आपण दिलगीर आहात. मी तुझ्यावर प्रेम करतो आणि मी तुला क्षमा करतो.
 26. Partner 1: Thank you. I promise I’ll never do anything to hurt you again. साथीदार 1: धन्यवाद. मी वचन देतो की मी तुला पुन्हा दुःख होईल असे कधीही काहीही करणार। नाही
See also  इंग्रजी वाक्ये,वाक्यप्रचार त्याचा अर्थ अणि उदाहरणे - Basic Phrases,Idioms With Meaning And Example In Marathi
Marathi to English sentences for practice – Love Topic - मराठी ते इंग्रनी वाक्य सराव 
Marathi to English sentences for practice – Love Topic – मराठी ते इंग्रनी वाक्य सराव 
 1. How did you know you loved me? तू माझ्यावर प्रेम करतोस हे तुला कसे कळले?
 2. What’s your favourite thing about me? माझ्याबद्दल तुझी आवडती गोष्ट काय आहे?
 3. What’s your favourite memory of us together? आपण एक्तत्र असतानाआपली आवडती आठवण काय आहे?
 4. What do you love most about our life together? आमच्या जीवनाबद्दल आपल्याला एकत्र काय आवडते?
 5. Talking about your relationship आपल्या नात्याबद्दल बोलत आहे
 6. How often do we communicate? आम्ही किती वेळा संवाद साधू?
 7. What are our strengths as a couple? आपण सोबत एक जोडपे म्हणून आपली शक्ती काय आहे?
 8. What are our areas for improvement? अजून कश्यात सुधारण्यासाठी वाव आहे?
 9. How do we show our love for each other? आपण एकमेकांवर आपले प्रेम कसे व्यक्त करायचे?
 10. What are our shared goals and dreams? आमची सामायिक उद्दिष्टे आणि स्वप्ने कोणती आहेत?
 11. What’s the hardest thing about being in a relationship? नात्यात असण्याविषयी सर्वात कठीण गोष्ट काय आहे?
 12. How do you keep the spark alive in your relationship? आपण आपल्या नात्यात उत्साह जिवंत कसे ठेवता?
 13. What’s the best way to resolve a conflict with your partner? आपल्या जोडीदाराशी वाद सोडवण्याचा उत्तम मार्ग कोणता आहे?
 14. What’s one thing you’re most grateful for about your partner? आपल्या जोडीदाराबद्दल आपण सर्वात कृतज्ञ आहात अशी एक गोष्ट काय आहे?
 15. Conversation between two partners who are talking about their day: त्यांच्या दिवसाबद्दल बोलत असलेल्या दोन भागीदारांमधील संभाषणः:
 16. Partner 1: How was your day? साथीदार1: आपला दिवस कसा होता?
 17. Partner 2: It was good. I had a big meeting at work, but it went well. How was your day? साथीदार 2: ते चांगले होते. आज कामावर एक मोठी बैठक झाली, परंतु ती चांगली झाली. आपला दिवस कसा होता?
 18. Partner 1: My day was good too. I got a lot of work done, and I also got to catch up with a friend I haven’t seen in a while. साथीदार1: माझा दिवसही चांगला होता. मी आज बरीच काम पार पाडली आणि मी खूप दिवसापासून न भेटलेल्या मित्राशी भेटलो
 19. Partner 1: What do you want to do with your life? साथीदार1: तुमी आपल्या आयुष्यात काय करू इच्छिता?
 20. Partner 2: I want to be a successful writer. I’m working on a novel right now, and I’m really excited about it. साथीदार2: मला एक यशस्वी लेखक व्हायचे आहे. मी आत्ता एका कादंबरीवर काम करत आहे आणि मी याबद्दल खरोखर उत्साही आहे.
 21. Partner 1: That’s great! I support you in whatever you want to do. साथीदार1: ते छान आहे! आपण जे काही करू इच्छिता त्यामध्ये मी आपले समर्थन करतो.
 22. Partner 2: Thanks, honey. I love you. साथीदार2: धन्यवाद, प्रिये. मी तुझ्यावर प्रेम करतो.
 23. Conversation between two partners who are talking about their relationship: दोन भागीदारांमधील संभाषण जे त्यांच्या नात्याबद्दल बोलत आहेत:
 24. Partner 1: I’m so grateful for our relationship. You’re the best thing that’s ever happened to me. साथीदार1: मी आमच्या नात्याबद्दल खूप कृतज्ञ आहे. तू माझ्याबरोबर घडलेल्या सर्वात चांगल्या गोष्टी आहेस.
 25. Partner 2: I feel the same way. I love you more than words can say. साथीदार2: मला असेच वाटते. शब्दांपेक्षा मी तुझ्यावर जास्त प्रेम करतो.
 26. Partner 1: I’m so lucky to have you in my life. साथीदार: मी खूप भाग्यवान आहे कि तू माझ्या आयुष्यात आहेस
See also  इंग्रजी शिकण्यासाठी काही सोप्या टीप्स तसेच ट्रिक्स - Best tips and tricks for learning English in Marathi