दैनंदिन जीवणात वापरली जाणारी 100 इंग्रजी वाक्ये – Daily Use 100 English Sentence In Marathi

दैनंदिन जीवणात वापरली जाणारी 100 इंग्रजी वाक्ये(Daily Use 100 English Sentence In Marathi)

1)Stay Away From Me(माझ्यापासुन दुर राहा)

2)Don’t Panic (घाबरू नको)

3) Don’t Spread Rumours(अफवा पसरवू नको)

4) Dont Shout At Me(माझ्यावर ओरडु नको)

5) Its Difficult To Understand(हे समजणे अवघड आहे)

6)Dont Hurt My Feelings(माझ्या भावना दुखावू नको)

7) Let Me Try(मला प्रयत्न करू दे)

8) Tit For Tat (जशास तसे)

9) Challenge Yourself(स्वताला आव्हान करा)

10)I Will Make You Happy(मी तुला खुश करेल)

11) Its Big Deal For Me(ही माझ्यासाठी खुप मोठी गोष्ट आहे.)

12) The Truth Is Always Bitter(सत्य हे नेहमी कटु असते)

13) Think With Cool Head(थंड डोक्याने विचार कर)

14) It Will Not Happen Again(असे परत कधीच होणार नाही.)

15) You Annoy Me A Lot (तुम्ही मला खुप त्रास देता)

16) What’s Wrong With You(तुला काय झाले आहे)

17) Remind Me Later (मला नंतर आठवण करून दे)

18) I ‘M Late Again(मला पुन्हा उशीर झाला)

19) Swear By Me.(माझी शपथ घे)

20) God Bless You (देव तुझे भले करो,देवाची तुझ्यावर कृपा असो)

21) It’s Time To Go(जाण्याची वेळ झाली आहे)

22) How Many People Are There(तिथे एकूण किती लोक आहेत?)

23) How Much I Have To Pay(मला किती पैसे द्यावे लागतील)

24) You Are Taking To Long (तुम्ही खुपच वेळ लावत आहात)

25) One Should Have Friend Like You(मित्र असावा तर तुझ्यासारखा)

26) Think Before You Speak(बोलण्या पुर्वी विचार कर)

27) Think Before You Act(कृती करण्यापुर्वी विचार करत जा)

28) I Want To Meet Him(मला त्याला भेटायचे आहे)

29) Have Some Patience (संयम ठेव)

30) Don’t Abuse Me (मला शिविगाळ करू नको)

See also  Marathi to English sentences for practice- मराठी इंग्रजी वाक्यांचा सराव - Exam topic

31) Don’t Make Me Angry (मला क्रोधित करू नको,मला संताप देऊ नको)

32) It’s Not Like That (असे नाहीये)

33) Let It Be (सोड जाऊ दे)

34) I Have Had My Food/Meal(माझे जेवण झाले आहे.)

35) I Can’t Eat(मी खाऊ शकत नाही.)

36) Can I Tell You One Thing(मी तुला एक गोष्ट सांगु का?)

37) Were You Following Me(तु माझा पाठलाग करत होतास का?)

38) Don’t You Understand At Once(तुला एकदा सांगितलेले कळत नाही का?)

39) Don’t Follow Me(माझा पाठलाग करू नको)

40) How Many Times Have I Told You(मी तुला किती वेळा सांगितले आहे?)

41) What Did I Do(मी काय केले?)

42) I Will Teach Him A Good Lesson(मी त्याला चांगलाच धडा शिकवेन)

43) You Deserve It (तु याच लायकीचा आहे)

44) You Deserve It(तुझी हे मिळण्याची योग्यता आहे)

45) Stay Within Your Limits(तुझ्या मर्यादेत राहा)

46) Don’t Cross Your Limits(तुझी मर्यादा ओलांडु नको)

47) Don’t Disturb My Mind (माझे डोके खराब करू नको)

48) Bring Me A Glass Of Water (माझ्यासाठी एक ग्लास पाणी आणशील)

49) Talk Politely (नम्रपणे बोलत जा)

50) I ‘M Feeling Sleepy(मला झोप येते आहे)

51) I’m Going To Bed (मी झोपायला जातो आहे)

52) Wake Me Up Early In The Morning (मला सकाळी लवकर उठव)

53) Don’t Sit Idle(रिकामा बसुन राहु नको)

54) I Miss You (मला तुझी खुप आठवण येते आहे)

55) This Point Was Not Touched (या विषयावर कोणतेच बोलणे झाले नाही)

56) I Will Think Over This Matter(मी ह्या प्रकरणा बाबद विचार करेन)

57) I Will Not Let You Go(मी तुला जाऊ देणार नही)

58) I Will Have To Think (मला विचार करावा लागेल)

See also  इंग्रजी बोलणे शिकण्यासाठी 82  सराव वाक्ये - 82  English Speaking Practice Sentences In Marathi

59) I’m With You (मी तुझ्यासोबत आहे)

60) I’m In Trouble (मी अडचणीत,संकटात आहे

61) Can Anyone Help Me (कोणी माझी मदत करू शकते का?)

62) Can Anyone Tell Me (कोणी मला सांगु शकते का?)

63) Keep In Touch (संपर्कात राहा)

64) Please Leave Me Alone (कृपया मला एकट सोड)

65) Please Do It For Me (कृपया माझ्यासाठी एवढे कर)

66)Why Are You Act So Pricey(तु एवढा भाव का खातोस)

67) You Have Crossed All Limits(तु तुझ्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेस)

68) Please Respond Me(कृपया मला प्रतिसाद दे)

69) Leave It On Me (ते तु माझ्यावर सोड)

70) I Will Handle It (मी ते सांभाळु न घेईल)

71) Who Cares What They Think (ते काय विचार करता याची पर्वा तरी कोण करते)

72) I Didnt Say Anything To You (मी तुला काहीच बोललो नही)

73) I Am Waiting For Your Answer (मी तुझ्या उत्तराची वाट बघतो आहे)

74) I Never Expected This From You (मला तुझ्याकडुन याची कधीच अपेक्षा नव्हती)

75) Where Is Your Attention?(तुझे लक्ष कुठे आहे?)

76) Look At Her (तिच्याकडे बघ)

77) Look At Him (त्याच्याकडे बघ)

78) Don’t Be Smart (जास्त हुशारी दाखवू नको)

79) Have Shame(लाज वाटु दे)

80) Do Something (काहीतरी कर)

81) I Am Grateful To You (मी तुझा आभारी आहे)

82) Why Did You Lie(तु खोटे का बोलला)

83) You Insulted Me (तु माझा अपमान केला)

84) Don’t Mess With Me (माझ्या नादाला लागु नकोस)

85) Who Teach You That(तुला हे कोण शिकवते)

86) Don’t Touch My Hand(माझ्या हाताला स्पर्श करू नकोस)

87) I Made A Mistake (मी चुक केली)

See also  दैनंदिन जीवनात शाळेत,वर्गामध्ये संभाषण करताना वापरले जाणारे इंग्रजी वाक्य - Daily use English sentence for students school, classroom in Marathi

88) I Admit My Mistake (मी माझी चुक मान्य करतो)

89) What Would You Like To Eat (तुम्हाला काय खायला आवडेल)

90) You Ask Me Anything (तु मला काहीही विचार)

91) Clip Your Nail (तुझी नखे काप)

92) Did You Say Yes (तु हो म्हणालास का)

93) Do It Right Now (आत्ताच्या आत्ता कर)

94) Do You Have Time (तुझ्याकडे वेद आहे का)

95) You Won’t Change (तु नही बदलणार)

96) I Had No Money (माझ्याकडे पैसे नव्हते)

97) He Has Gone Out(तो बाहेर गेला आहे)

98) I Interested In Literature (मला साहित्यात रूची आहे.)

99) How’s Everyone?(सर्वजण कसे आहेत)

100) I Can’t Breathe (मी श्वास घेऊ शकत नाही)

2 thoughts on “दैनंदिन जीवणात वापरली जाणारी 100 इंग्रजी वाक्ये – Daily Use 100 English Sentence In Marathi”

  1. So very good in this sentences presented in network very use full this sentence read and understood

    thanks

Comments are closed.