Preposition of Time,Place,Location, Movement and Manner in Marathi

Preposition of time,place,location, movement and manner in Marathi

1)Preposition of Place,Location -जागा,स्थळ ठिकाण

यातुन आपणास एखादी वस्तू किंवा व्यक्ती कुठे आहे हे कळते.त्या व्यक्तीची वस्तुची जागा ठिकाण कळत असते.

Above -वर

Below -खाली

Behind -मागे

Beside -बाजुला

Between -यांच्यातील

By -दवारे

Inside -आत

In -मध्ये

Near -जवळ

On -वर

Over -सर्व प्रती

Under -अंतर्गत

Through -माध्यमातुन

2)Preposition of time -वेळ

यामुळे आपणास एखादी गोष्ट कधी घडणार आहे,कधी घडते आहे त्याची वेळ कळत असते.

At -येथे

After-नंतर

Before- आधी

By -दवारे

During -दरम्यान

From -पासुन

On -वर

Past -भुतकाळ

Since -तेव्हापासुन

Through -माध्यमातुन,त्यातुन

to-करण्यासाठी

Until-पर्यत

Upon -वर

For – च्यासाठी

Within -च्या आत

3) preposition of movement –

एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू कोणत्या दिशेला जात आहे हे कळण्यासाठी हे वापरले जात असते.

Against – विरूद्ध

Along -बाजुने

Around -सुमारे सभोवताली जवळपास

Down-खाली

From-पासुन

Into -मध्ये

Off -बंद

On-चालु

Onto -वर

Out of -बाहेर

Toward -दिशेने

Up -वर

Upon -च्या वर

4) preposition of manner –

As -म्हणुन

By-दवारे

In-मध्ये

With -सह सोबत

Like-जसे की

On-वर

See also  What is figures of speech | अलंकार - फिगर्स ऑफ स्पीच