Short English Sentences in Marathi

Short English sentences in Marathi

1) Show me that – ते मला दाखव

2) How disgusting – किती किळसवाणे

3) Of course – नक्कीच

4) Come tomorrow – उद्या ये

5) Don’t say that – असे म्हणु नका

6) Bolt the door -दरवाजाला कडी लाव

7) Turn on the tap – नळ चालु कर

8) Take this – हे घे

9) Get up -उठ

10) I can -मी करू शकतो.

11) Answer me -उत्तर दे

12) Try again -पुन्हा प्रयत्न कर

13) Speak up -बोल

14) Don’t ask – विचारू नको

15) But why – पण का?

16) No need – आवश्यकता नही

17) Not now -.आत्ताच नही

18) Show me – मला दाखव

19) Tell me more -अजुन/आणखी सांग

20) When then – नंतर कधी

21) Remove this – काढुन टाका

22) By heart – मनापासुन

23) Say something – काहीतरी बोल

24) Who knows – कोणाला माहीत?

25) Come down – खाली ये

26) Can you fix it – तू हे ठिक करू शकतो का?

27) Do this now – आता हे कर

28) Don’t smoke – धुम्रपान करू नये

29) Stop chattering – बडबड बंद कर

30) It’s my turn – माझी पाळी आहे.

31) Let it be – असु दे

32) It is behind you -तुमच्या मागे आहे ते

33) Go upstairs – वर जा

34) Ask me -मला विचार

35) Get out – बाहेर जा

36) At least – कमीत कमी

37) Come in – आत ये

38) Speak slowly -सावकाश हळु बोल

39) Well done – शाब्बास

40) Forget it -विसरून जा

41) Take care – काळजी घे

42) Go straight – सरळ जा

43) Calm down – शांत हो

44) At last it is done – शेवटी ते पुर्ण झाले

45) Discuss later -नंतर चर्चा करा

46) Not a bit – थोडेपण नाही

See also  230 Daily Use English Sentences In Marathi - रोजच्या वापरातले इंग्रजी वाक्य मराठी अर्थासह

47) Clean up – साफ स्वच्छ कर

48) See you tomorrow -उद्या भेटु

49) Hurry up – घाई कर लवकर कर

50) Shut up – चुप राहा गप्प राहा

51) Call me – मला फोन कर

52) Talk to you later – नंतर बोलु

53) Call back me – मला परत काँल कर

54) I will call you – मी तुला काँल करेन

55) I have no idea – मला याची कल्पणा नही

56) Follow me – माझ्या मागे ये

57) See you – नंतर भेटु

58) It’s OK – ठीक आहे

59) Times up – वेळ संपला

60) What’s new – काय नवीन?

61) Don’t worry – काळजी करू नको

62) Never mind – माझी हरकत नही

63) Too good – खुप छान

64) Just coming -येतच आहे

65) See you soon – लवकरच भेटुया

66) Not at all – अजिबात नही

67) A bit more – थोड अजुन जास्त

68) It’s amazing – हे अदभुत आहे

69) All right – ठिक आहे

70) What else -अजुन काय?

71) Welcome -स्वागत आहे

72) Who else – अजुन कोण?

73) Me too – मी पण/माझ्याकडून पण

74) I think so – मला असे वाटते की

75) Let it go – जाऊ दे

76) Don’t shout – ओरडु नकोस

77) Go ahead – पुढे जा

78) Come along – सोबत चाल

79) Stay away – दुर राहा

80) Leave it – सोडुन दे

81) Forever – नेहमीकरीता नेहमीसाठी

82) For Sure – निश्चित

83) I see – मला समजले

84) Keep quiet – शांत बस

85) Who are you -तु कोण आहेस?

86) That happened – असे होते

87) Relax – शांत हो आराम कर

88) How many – किती?

89) I don’t know – मला माहीत नही

90) Rest assured – निश्चित राहा

91) Nowhere – कुठेही नही

See also  100 English words to Marathi

92) Once more – पुन्हा एकदा

93) One more – अजुन एक

94) One more time – अजुन एक वेळा

95) One more thing – अजुन एक गोष्ट

96) New one – नवीन

97) This is very old – हे फार जूने आहे.

98) Not bad -वाईट नही

99) Excellent -छान

100) Don’t delay – दिरंगाई उशिर करू नको

101) Stay inside – आतच राहा

102) Really – खरच

103) Don’t upset – नाराज होऊ नको

104) Find a solution – उपाय शोधा

105) Trust your self – स्वतावर विश्वास ठेव

106) In fact – खर तर

107) Take it easy – आरामात

108) That’s why – म्हणुनच

109) He is sick – तो आजारी आहे.

110) Don’t be sad – दुखी होऊ नको

111) I know her – मी तिला ओळखतो

112) She obeys him – ती त्याची आज्ञा पाळते

113) Let’s have a look – चला एक नजर टाकुया

114) Are you mad – तु वेडा आहे का?

115) Next time – पुढच्या वेळेस

116) Are you excited – आपण उत्साही आहात का?

117) Don’t move – हलू नका

118) Avoid his company – त्याची संगत टाळ

119) Defend yourself – स्वताचा बचाव कर

120) Look around you – स्वताच्या अवतीभोवती पाहा

121) Keep it there – ते तिथे ठेव

122) Take it out side – बाहेर घेऊन जा

123) Vacate this place – ही जागा रिकामी कर

124) May God bless you -देव तुझ्यावर कृपा करो