दैनंदिन जीवनात स्वयंपाक घरात रोज वापरले जाणारे 80 इंग्रजी वाक्ये – Daily use English sentence in kitchen in Marathi

दैनंदिन जीवनात स्वयंपाक घरात रोज वापरले जाणारे 80 इंग्रजी वाक्ये Daily use English sentence in kitchen in Marathi

1)Peels the potatoes before cutting them

-बटाटे कापण्याच्या आधी सोलून घे

2) cut the tomato into five pieces

-टोमँटो पाच भागात कापुन घे

3) cut the tomato in half

-टोमँटो अर्धा कापुन घे

4) halve the tomatos

-टोमँटोचे दोन समान भाग कर

5) slice the cucumber in circular shape

-काकडीचे गोल आकाराचे काप करून घे

6) chop the vegetables

-भाजी कापुन घे

7) peel and dice the carrot

-गाजर सोलून घे अणि त्याचे मध्यम आकाराचे तुकडे करून घे

8) grate the carrot

-गाजर किसुन घे

9) sift the flour

-पीठ चाळुन घे

10) knead the dough

-कणिक मळ

11) the milk is boiling over

-दुध ओतु जात आहे.

12) the milk has curdled

-दुध फाटलेले आहे.

13) saute the onion in oil for 3 minutes

-कांदे तेलात तीन मिनिटे परतुन घे

14) squeeze a bit of lemon juice onto the curry

आमटीवर थोडासा लिंबाचा रस पिळ

15) rolling out the chapati

-पोळया लाटुन घे

16) bake the chapati

-पोळी शेकुन घे किंवा पोळी भाजुन घे

17) flip the chapati/turn the chapati upside down

पोळी पलटव/पोळी उलथव

18) grind the spice

-मसाले बारीक करून घे किंवा मसाले वाटुन घे

19) mash the potatos

-बटाटे कुस्करून घे

20) spread the butter on bread.

-ब्रेडवर बटर पसरवुन घे किंवा ब्रेडवर लोणी लावुन घे

21) sprinkle coriander leaves on it

थोडी कोथिंबीर घाल

22) squeeze the lemon

लिंबु पिळ

23) strain the tea.

-चहा गाळुन घे

24) roast the peanuts.

See also  १३९ इंग्रजी शब्दयोगी अव्ययांची यादी - 139 English Preposition List In Marathi

शेंगदाणे भाजुन घे

25) dissolve sugar in the water

-पाण्यात साखर विरघळव

26) fry the potatos

-बटाटे तळुन घे

27) adding seasoning to daal

-वरण तसेच दाळीला फोडणी दे

28) melt the chocolate

चाँकलेट वितळवुन घे

29) peel the carrot

गाजर सोलुन घे

30) chop the onion

-कांदा बारीक चिरून घे

31) pour the tea into the cup

-चहा कपमध्ये ओत

32) pour the juice into the glass

-ज्युस ग्लासमध्ये ओत

33) add one teaspoon of salt

-एक चमच मीठ टाक

34) boil the egg

-अंडी उकळव

35) boil the milk

-दुध उकळून घे किंवा दुध गरम करून घे

36) burn the stove

-गँस पेटवून घे

37) turn down the heat

-गँस कमी कर

38) turn up the heat

-गँस वाढव

39) put the pan over heat

-तवा गँसवर ठेवून घे

40) boil the water

-पाणी उकळव

41) warm up the water

-पाणी गरम कर

42) curdle the milk

-दही लावुन घे

43) remove the pan over heat

-गँसवरून तवा काढुन घे

44) I am kneading the dough

मी पीठ मळत आहे.

45) cook chapati

-चपाती बनव

46) I am cooking the chapati

-मी चपाती बनवत आहे.

47) I am rolling out the chapati

-मी पोळया लाटत आहे.

48) cook it over the low heat/flame

-बारीक गँसवर शिजव

49) cover it

-झाकुन ठेव

50) serve the food

-जेवायला वाढ

51) salt is less in vegetable

भाजीत मीठ कमी आहे.

52) salt is less in food

-जेवणात मीठ कमी आहे.

53) add salt in vegetable

भाजीमध्ये मीठ टाक

54)wash the dishes

भांडी घासुन घे

See also  300 Proverbs In English

55) I wash the dishes

-मी भांडी घासत आहे.

56) dry the dishes

भांडी सुकवून घे किंवा भांडी वाळत टाक

57) wipe the dishes

भांडी पुसुन घे

58) mince the spices

मसाले बारीक वाटुन घे

59) cook it till boil

जो पर्यत उकळत नाही तोपर्यत शिजव

60) saute the onion in oil

-कांदा तेलात परतून घे

61) stir it

-हे ढवळुन घे

62) stir it continuesly

हे सारखे ढवळत राहा

63) your food is ready

तुमचे जेवण तयार आहे.

64) Cooking is done

स्वयंपाक झाला आहे

65) serve the hot meal/serve the hot dishes

गरमागरम जेवण वाढ

66) let the food cool down

-जेवण थंड होऊ द्या

67) the food is getting cold

जेवण थंड होत आहे.

68) vegetable is very salty

-भाजी खुप खारट झाली आहे/भाजीत मीठ जास्त आहे.

69) vegetable is too much salty

-भाजी खुपच खारट आहे.

70) it’s very spicy.

हे खुप तिखट आहे.

71) it’s too much spicy

-हे खुपच तिखट झालेले आहे.

72)grate the coconut

नारळ किसुन घे

73) fry the puri

पुरया तळ

74) I am frying puries

-मी पुरया तळते आहे.

75) vegetable is over cook

भाजी जास्त शिजली आहे.

76) tea is getting cold

चहा थंड होत आहे.

77) salt is less in the food

जेवणात मीठ कमी आहे.

78) potato’s are overcook

बटाटे जास्त शिजले

79) mix the spices

मसाले मिसळुन घे

80) curry is salty

-आमटीत मीठ जास्त आहे.