श्रीगुरूचरित्र १८ वा अध्याय – Guru Charitra Adhyay 18

श्रीगुरूचरित्र १८ वा अध्याय

श्री गणेशाय नमः ।।
श्री सरस्वत्ये नमः ।।
श्री गुरूभ्यो नम: ।।

जय जया सिदधमुनि ।
तु तारक भर्वाणी ।

सुधारस आमुचे श्रवणी ।
पुर्ण केला दातारा ।।१।।

गुरूचरित्र कामधेनू ।
ऐकता न-धाये माझे मन ।
कांक्षित होते अंतकरण ।
कथामृत ऐकावया ।।२।।

ध्यान लागले श्रीगुरूचरणी ।
तृप्ती नव्हे अंतकरणी ।
कथामृत संजीवनी ।
आणिक निरोपावे दातारा ।।३।।

येणेपरी सिदधासी।विनवी शिष्य भक्तीसी।
माथा लावुनि चरणांसी ।कृपा भाकि तये वेळी ।।४।।

शिष्य वचन ऐकोनि ।संतोषला सिदधमुनि ।
सांग तसे विस्तारोनि ।ऐका श्रोते एक चित्ते ।।५।।

ऐक शिष्या शिखामणी । धन्य धन्य तुझी वाणी ।
तुझी भक्ती श्रीगुरूचरणी । तल्लीन झाली परियेसा ।।६।।

तुजकरीता आम्हांसी ।चेतन जाहले परीयेसी ।
गुरूचरित्र आद्यंतेसी । स्मरण जाहले अवधारी ।।७।।

भिल्लवडी स्थान महिमा ।निरोपिला अनुपमा ।
पुढील चरित्र उत्तमा।सांगेन एका एकचित्ते ।।८।।

क्वचित काळ तये स्थानी ।श्रीगुरू होते गौप्येनि।
प्रकट जहाले म्हणोनि ।पुढे निघाले परीयेसा ।।९।।

वरूणासंगम असे ख्यात।दक्षिण वाराणसी म्हणत ।
श्रीगुरू आले अवलोकित ।भक्तानुग्रह करावया ।।१०।।

पुढे कृष्णा तटाकांत ।श्रीगुरू तीर्थे पावन करीत ।
पंचगंगगा संगम ख्यात।तेथे राहिले द्वाद शाब्दे।।११।।

अनुपम्य तीर्थ मनोहर ।जैसे अविमुक्त काशीपुर ।
प्रयागसमान तीर्थ थोर । म्हणोनि राहीले परीयेसा ।।१२ ।।

कुरवपूर ग्राम ग्रहण ।कुरूक्षेत्र तोंचि जाण ।
पंचगंगा संगम कृष्णा अत्योओतम परियेसा ।।१३।।

कुरूक्षेत्री जितके पुण्य ।तयाहुनि अधिक असे जाण ।
तीर्थे असती अगण्य । म्हणोनि राहीले श्रीगुरू ।।१४।।

पंचगंगा नदीतीर । प्रख्यात असे पुराणांतर ।
पांच नामे आहेति थोर ।सांगेन ऐका एकचित्ते ।।१५ ।।

शिवा भद्रा भोगावती ।कुंभीनदी सरस्वती ।
पंचगंगा ऐसी ख्याति ।महापातक संहारी ।।१६।।

ऐसी प्रख्यात पंचगंगा ।आली कृष्णेचिया संगा।
प्रयागाहुनि असे चांगा ।संगमस्थान मनोहर ।।१७।।

अमरापुर म्हणिजे ग्राम। स्थान असे अनुपम्य ।
जैसा प्रयागसंगम।तैसे स्थान मनोहर ।।१८।।

वृक्ष असे औदुंबर । प्रत्यक्ष जाणा कल्पतरू ।
देव असे अमरेश्वरू ।त्या संगमा षटकुळी ।।१९।।

See also  हॅपी डान्स डे 2023 संदेश और सुभेक्षाएँ | International Dance Day Wishes In Hindi

जैसी वाराणसी पुरी ।गंगाभागिरथी तीरी ।
पंचनंदीसंगम थोरी ।तत्समान परियेसा ।।२०।।

अमरेश्वर संनिधानी । आहेति चौसष्ठ योगिनी।
शक्तीतीर्थ निर्गुणी । प्रख्यात असे परीयेसा ।।२१।।

अमरेश्वर लिंग बरवे । त्यासी वंदुनि स्वभावे ।
पुजितां नर अमर होय । विश्वनाथ तोची जाणा ।।२२।।

प्रयागे करीतां माघस्नान ।जे पुण्य होय साधन ।
शतगुण होय तयाहुन ।एक स्नाने परीयेसा ।।२३।।

सहज नदीसंगमात। प्रयागसमान असे ख्यात ।
अमरेश्वर परब्रम्ह वस्तु ।तया स्थानी वास असे ।।२४।।

याकारणे तिये स्थानी । कोटीतीर्थे असती निर्गुणी ।
वाहे गंगो दक्षिणी ।वेणीसहित निरंतर ।।२५।।

अमित तीर्थे तया स्थानी ।सांगता विस्तार पुराणी।
अष्ट तीर्थ ख्याति जागरणी ।तया कृष्ण तटाकांत ।।२६।।

उत्तर दिशी असे देखा ।वहे कृष्णा पश्चिम मुखा ।
शुक्लतीर्थ नाम ऐका । ब्रम्हहत्या पाप दुर ।।२७।।

औदुंबर सन्मुखेसी ।तीनी तीर्थे परियेसी ।
एकानंतर एक धनुषी । तीर्थे असती मनोहर ।।२८।।

पापविनाशी काम्य तीर्थ ।तीसरे सिदध वरद तीर्थ
अमरेश्वर संनिधार्थ । अनुपम्य असे भुमंडळी ।।२९ ।।

पुढे संगम षटकुळात ।प्रयागतीर्थ असे ख्यात ।
शक्तीतीर्थ अमरतीर्थ । कोटीतीर्थे परियेसा ।।३०।।

तीर्थे असती अपरांतर ।सांगता असे विस्तार ।
याकारणे श्रीपादगुरू।राहीले तेथे द्वाद शाब्दे ।।३१।।

कृष्णा वेणी नदी होनी । पंचगंगा मिळोनी ।
सप्तपदी संगम सगुनी ।काय सांगू महिमा त्यांची ।।३२।।

ब्रम्हहत्यादी महापातके ।जळोनि जाती स्नाने एके।
ऐसे सिद्धस्थान निर्के ।सकळाभीष्ट होय तेथे ।।३३।।

काय सांगू त्याची महिमा ।आणिक द्यावया नाही उपमा ।
दर्शनमाते होती काम्या। स्नानफळ काय वर्णु ।।३४।।

साक्षात कल्पतरू।असे वृक्ष औदुंबरू।
गौप्य होऊन अगोचरू । राहीले श्रीगुरू तया स्थानी ।।३५।।

भक्त जन तारणार्थ ।होणार असे तीर्थ ख्यात ।
राहीले तेथे श्रीगुरूनाथ । म्हणोनि प्रकट जाहले जाणा ।।३६।।

असता पुढे वर्तमानी ।भिक्षा करावया प्रति दिनी ।
अमरापुर ग्रामी।जाती श्रीगुरू परीयेसा ।।३७।।

तया ग्रामी द्विज एक ।असे वेद अभ्यासक ।
त्याची भार्या पतीसेवक ।पतीव्रत शिरोमणी ।।३८।।

सुक्षीण असे तो ब्राह्मण । शुक्ल भिक्षा करी आपण ।
कर्ममार्गी आचरण ।असे सात्विक वृत्तीने ।।३९।।

See also  ऑनलाईन पद्धतीने ईपीएफ बॅलन्स कसा चेक करायचा?How to check epf balance online in Marathi

तया विप्र मंदिरात असे वेल उन्नत ।शेंगा निघती नित्य बहुत ।त्याणे उदरपुर्ती करी ।।४०।।

एखादे दिवशी त्या ब्राम्हणासी ।वरो न मिळे परीयेसी।
तया शेंगाते रांधोनि हर्षी दिवस क्रमी येणेपरी ।।४१।।

ऐसा तो ब्राम्हण दारीद्री।याचक बने उदर भरी ।
पंचमहायज्ञ कुसरी ।अतिथी पुजी भक्तीने ।।४२।।

वर्तता श्रीगुरु एके दिवशी ।तया विप्र मंदीरासी ।
गेले आपण भिक्षेसी ।नेले विप्रे भक्तीने ।।४३।।

भक्ती पुर्वक श्रीगुरूसी ।पुजा करी तो षोडशी ।
घेवडे शेंगा बहुवसी । केली होती पत्र शाका ।।४४।।

भिक्षा करुनि ब्राम्हणासी। आश्वासिती गुरू संतोषि ।
गेले तुझे दारिद्रय दोषी । म्हणोनि निघते तये वेळी ।।४५।।

तया विप्राचे गृहांत ।जो का होता वेल उन्नत
घेवडा नाम विख्यात ।आंगण सर्व वेष्टिले असे ।।४६।।

तया वेलाचे झाडमुळ।श्रीगुरू मुर्ती छेदिती तात्काळ ।
टाकोनि देती परिबळे ।गेले आपण संगमासी ।।४७।।

विप्र वनिता तये वेळी ।दुख करीती पुत्र सकळी ।
म्हणती पहा हो दैव बळी ।कैसे अदृष्ट आपुले ।।४८।।

आम्ही तया यती श्वरासी ।काय उपद्रव केला त्यासी ।
आमुचा ग्रास छेदुनी कैसी ।टाकोनि दिल्हा भुमीवरी ।।४९।।

ऐसेपरी ते नारी ।दुख करी नानापरी ।
पुरूष तिचा कोपवारी । म्हणे प्रारब्ध प्रमाण ।।५०।।

म्हणे स्त्रियेसी तये वेळी ।जे जे होणार काळी ।
निर्माण करी चंद्रमौळी ।तया आधीन विश्व जाण ।।५१।।

विश्वव्यापक नारायण । उत्पती स्थिती लया कारण ।
पिपीलिकादी स्थुल जीवन ।समस्ता आहार पुरवीतसे ।।५२।।

आयुरत्नं प्रयच्छतिं।ऐसे बोले वेदश्रुति ।
पंचानन आहार हस्ती ।केवी करी प्रत्यही ।।५३।।

चौरयाएंशी लक्ष जीवराशी । स्थुल सुक्ष्म समस्तांसी ।
निर्माण केले आहारासी ।मग उत्पती तदनंतरे ।।५४।।

रंकरायासी एक दृष्टी ।करूनि पोषितो सर्व सृष्टी ।
आपुले आर्जव वर वोखटी ।तैसे फळ आपणासी ।।५६।।

पुर्व जन्मीचे निक्षेपण ।सकृत अथवा दुष्कृत्य जाण ।
आपुलें आपणचि भोगोनि ।पुढील्यावरी काय बोल ।।५६।।

आपुले देव असता उणे । पुढील्या बोलती मुर्खपणे।
जे पेरीले तोचि भक्षणे कवणावरी बोल सांगे ।।५७।।

See also  आपणास पडणारी स्वप्रे त्यांचे अर्थ अणि त्यामागचे शुभ अशुभ संकेत - Dreams and their meaning and signs

बोल ठेवीसी यतीश्वरासी ।आपले आजर्व न विचारीसी । ग्रास हरितला म्हणसी । अविद्या सागरी बुडुनि ।।५८।।

तो तारक आम्हांसी । म्हणोनि आला भिक्षेसी ।
नेले आमचे दारिद्र्य दोषी ।तोचि तारील आमुते ।।५९।।

येणेपरी स्त्रियेसी ।संभाषि विप्र परियेसी ।
काढोनि वेल शाखेसी ।टाकिता झाला गंगेत ।।६०।।

तया वेलाचे मुळ थोरी ।जे का होते आपुले दारी ।
काढुं म्हणुनि द्विजवरी ।खणिता झाला तयावेळी ।।६१।।

काढतां वेलमुळासी ।लाधला कुंभे निधानेसी ।
आनंद जाहला बहुवसी ।घेऊनि गेला दारांत ।।६२।।

म्हणति नवल काय वर्तले ।यतीश्वर आम्हा प्रसन्न झाले । म्हणोनि हया वेला छेदिले निधान लादले आम्हांसी ।।६३।।

नर नव्हे तो योगीश्वर ।होईल ईश्वरी अवतार ।
आम्हां भेटला दैन्यहर । म्हणति चला दर्शनासी ।।६४।।

जाऊनि संगमा श्रीगुरूसी ।पुजा करीती बहुवसी ।
वृतांत सांगती तयासी ।तये वेळी परीयेसा ।।६५।।

श्रीगुरू म्हणती तयासी । तुम्ही न सांगणे कवणासि ।
प्रकट करीता आम्हांसी । नसेल लक्ष्मी तुमचे घरी ।।६६।।

ऐसेपरी तया द्विजासी ।सांगे श्रीगुरू परीयेसी ।
अखंड लक्ष्मी तुमचे वंशी ।पुत्रपौत्री नांदाल ।।६७ ।।

ऐसा वर लाधोन ।गेली वनिता तो ब्राह्मण ।
श्रीगुरूकृपा ऐसी जाण । दर्शनमात्रे दैन्य हरे ।।६८।।

ज्यासी होय श्रीगुरू कृपा । त्यासी कैचें दैन्य पाप ।
कल्पवृक्ष आश्रय करीता बापा। दैन्य कैचे तयाघरी ।।६९।।

दैव उणा असेल जो नरू ।त्याणे आश्रयावा श्रीगुरू ।
तोचि उतरेल पैलपारू । पुज्य होय सकळीकांसी ।।७०।।

जो कोण भजेल श्रीगुरू । त्यासी लाधेल इह परू ।
अखंड लक्ष्मी त्याचे घरी ।अष्टेश्वर्ये नांदती ।।७१।।

सिदध म्हणे नामधारकासी ।श्रीगुरू महिमा असे ऐसी।भजावे तुम्ही मनोमानसी ।कामधेनू तुझ्या घरी ।।७२।।

गंगाधराचा कुमर ।सांगे श्रीगुरू चरित्र विस्तार ।
पुढील कथा मृतसार ।ऐका श्रोते एकचित्ते ।।७३।।

इति श्रीगुरू चरित्रामृते परमकथा कल्पतरौ
श्री नृसिंह सरस्वत्यु पाख्याने सिदध नामधारक संवादे

अमरापुर महिमान -द्विज दैन्य हरणं
नाम अष्ट़ादशोध्याय ।।१८।।

।।श्री गुरुदेव दत्त ।।