मोबाईल कीबोर्ड चिन्हे – Keypad symbols (Alt codes)

 1. Ampersand (&): ऍम्परसॅंड चिन्ह
 2. Apostrophe (”): अपोस्ट्रोफी (
 3. Asterisk (*): तारांकित चिन्ह
 4. At sign (@): अॅट चिन्ह
 5. Backslash (): बॅकस्लॅश
 6. Bracket ([]): कोष्टक
 7. Colon (:): आदेशात्मक चिन्ह
 8. Comma (,): अल्पविराम
 9. Copyright sign (©): कॉपीराइट चिन्ह
 10. Curly brace ({}): घुमट कोष्टक
 11. Division sign (÷): भागकार चिन्ह
 12. Dollar sign ($): डॉलर चिन्ह
 13. Equal sign (=): समदृष्टी चिन्ह
 14. Euro sign (€): युरो चिन्ह
 15. Exclamation point (!): उद्गार चिन्ह
 16. Greater than sign (>): जास्तपेक्षा चिन्ह
 17. Hashtag (#): हॅशटॅग
 18. Hyphen (-): हायफन
 19. Infinity symbol (∞): अनंत चिन्ह
 20. Less than sign (<): कमीपेक्षा चिन्ह
 21. Minus sign (-): ऋण चिन्ह
 22. Multiplication sign (×): गुणाकार चिन्ह
 23. Parenthesis (()): कंस
 24. Percent sign (%) : टक्के चिन्ह
 25. Period (.): पूर्णविराम
 26. Plus sign (+): अधिक चिन्ह
 27. Pound sign (£): पाउंड चिन्ह
 28. Question mark (?): प्रश्न चिन्ह
 29. Quotation mark (“‘): उद्धरण चिन्ह
 30. Registered trademark sign (®): रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क चिन्ह
 31. Semicolon (;): अर्धविराम
 32. Slash (/): स्लॅश (slash)
 33. Underscore (_): अधोरेखित करणे
 34. Yen sign (¥): येन चिन्ह

See also  १४६ वाक्यप्रचार त्यांचा अर्थ अणि वाक्यात उपयोग -marathi vakprachar