Maharashtra list of Districts – एकूण जिल्हे,तालुके व पिन कोड –

महाराष्ट्रातील एकूण जिल्हे,एकूण तालुके नाव आणि  पिन कोड – Maharashtra list of Districts ,Taluka with  Pin code

 

1)     अकोला

2)     अमरावती

3)     अहमदनगर

4)     उस्मानाबाद

5)     औरंगाबाद

6)     कोल्हापूर

7)     गडचिरोली

8)     गोंदिया

9)     चंद्रपूर

10)    जळगाव

11)    जालना

12)    ठाणे

13)    धुळे

14)    नंदुरबार

15)    नागपूर

16)    नांदेड

17)    नाशिक

18)    परभणी

19)    पालघर

20)    पुणे

21)    बीड

22)    बुलढाणा

23)    भंडारा

24)    मुंबई उपनगर

25)    यवतमाळ

26)    रत्नाळगिरी

27)    रायगड

28)    लातूर

29)    वर्धा

30)    वाशीम

31)    सांगली

32)    सातारा

33)    सिंधुदुर्ग

34)    सोलापूर

35) हिंगोली

 

अहमदनगर जिल्हा तालुका यादी

 1. अहमदनगर 414001
 2. शेवगाव 414502
 3. पाथर्डी 414102
 4. पारनेर 414302
 5. संगमनेर 422605
 6. कोपरगाव 423601
 7. अकोले 422601
 8. श्रीरामपुर 413709
 9. नेवासा 414603
 10. राहाता 423107
 11. राहुरी 413705
 12. श्रीगोंदा 413701
 13. कर्जत 410201
 14. जामखेड 413201

अकोला जिल्हा तालुका यादी -का पिन कोड अकोला

1 अकोला 444001

2 अकोट 444101

3 तेल्हारा 444108

4 बाळापूर 444302

5 पातूर 444501

6 मुर्तीजापूर 444107

7 बार्शी-टाकळी 44401

अमरावती जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड अमरावती

 1. चांदुर बाझार – 444704
 2. चांदुर रेल्वे 444904
 3. चिखलदरा- 444807
 4. अचलपूर- 444806
 5. अंजनगाव सुर्जी 444705
 6. अमरावती तालुका 444601
 7. तिवसा 444903
 8. धामणगांव रेल्वे 444707
 9. धारणी- 444702
 10. दर्यापूर 444803
 11. नांदगाव खेडेश्वर 444708
 12. भातकुली 444602
 13. मोर्शी – 444905
 14. वरुड-444906

 

औरंगाबाद जिल्हा तालुका यादी तालुका पिन कोड औरंगाबाद

1 औरंगाबाद

2 कन्नड – 431103

3 सोयगाव -431150

4 सिल्लोड -431112

5 फुलंब्री -431111

6 खुलताबाद -431102

7 वैजापूर -423701

8 गंगापूर 431109

9 पाथरी -431107

बीड जिल्हा तालुका यादी- तालुका पिन कोड

1 बीड -431122

2 आष्टी- 414202

3 पाटोदा -414204

4  शिरूर (कासार) –  412210

5 गेवराई -431127

6 माजलगाव -431131

7 वडवणी -431144

8 केज -431123

9 किल्ले धारूर- 431124

10 परळी-वैद्यनाथ -431515

11 अंबोजागाई -431517

भंडारा जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 भंडारा -441201

2 तूमसर- 441912

3 पवनी -441910

4 मोहाडी- 441909

5 साकोली- 441802

6 लाखनी- 441804

7 लाखांदूर -441803

बुलढाणा जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 बुलढाणा 443001

2 चिकली 443201

3 देवूळगाव राजा 443204

4 जळगाव जामोद  443204

5 संग्राम पूर 444202

See also  एल आयसी आयपीओ वाटप LIC IPO allotment information in मराठी

6 मलकापूर 443101

7 मोताळा 443103

8 नांदुरा 443404

9 खामगाव 444303

10 शेगाव 444203

11 मेहकर 443301

12 सिंधखेड राजा 443203

13 लोणार 443302

चंद्रपूर जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 चंद्रपूर- 442401

2 सावली -441225

3 मुल -441224

4 बल्लारपूर -442701

5 पोंभुर्णा- 441224

6 गोंडपिंपरी -442903

7 वरोरा -442907

8 चिमुर -442903

9 भद्रावती- 442902

10 ब्रम्हपूरी- 441206

11 नागभीड- 441205

12 सिंदेवाही -441222

13 राजुरा -442905

14 कोरपना -442916

15 जिवती -442908

जळगाव जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 जळगाव -425001

2 जामनेर- 424206

3 एरंडोल -425109

4 पारोळा -425105

5 भुसावळ- 425201

6 रावेर- 425508

7 मुक्ताईनगर -425306

8 बोदवड- 435310

9 यावल -425301

10 अमळनेर- 425401

11 पाचोरा -425111

12 चोपडा- 425107

13 पाचोरा- 424201

14 भडगाव -424105

15 चाळीसगाव- 424101

धुळे जिल्हा तालुका यादी- तालुका पिन कोड

1 धुळे -424001

2 साक्री- 424304

3 शिंदखेडा- 425406

4 शिरपूर- 425405

कोल्हापूर जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 करवीर- 416010

2 पन्हाळा -416201

3 शाहुवाडी -416215

4 कागल -416216

5 हातकणंगले -416109

6 शिरोळ -416103

7 राधानगरी- 416212

8 गगनबावडा- 416206

9 गारगोटी (भुदरगड)- 416209

10 गडहिंग्लज -416502

11 चंदगड -416509

12 आजरा- 416505

सांगली जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 मिरज- 416416

2 कवठे महांकाळ -413002

3 तासगांव -416312

4 जत -416404

5 इस्लामपूर (वाळवा) -416313

6 शिराळा (महाल)- 415408

7 विटा (खानापूर)- 415307

8 आटपाडी -415306

9 पलूस- 416310

10 कडेगांव 415013

सतारा जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 सतारा -415001

2 जावळी -413608

3 कोरेगांव -415501

4 वाई- 412803

5 महाबळेश्वर- 412806

6 खंडाळा- 410301

7 फलटण- 415523

8 माण -411057

9 खटाव -415505

10 पाटण- 415206

11 कराड -415110

पुणे जिल्हा तालुका यादी- तालुका पिन कोड

1 पुणे सिटी- 411001

2 हवेली -411023

3 खेड (राजगुरुनागर)- 415718

4 जुन्नर -410502

5 आंबेगाव (घोडेगाव ) -411046

6 मावळ (वाडगाव ) 410401

7 मुळशी -412108

8 शिरूर -412210

9 पुरंदर,-412301

10 वेल्हे – 412212

11 भोर -412206

12 बारामती -413102

13 इंदापूर- 413106

14 दौंड- 413801

सोलापूर जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 उत्तर सोलापूर- 413001

2 बार्शी -413401

3 दक्षिण सोलापूर- 413002

4 अक्कल्कोट- 413216

5 माढा -413209

6 करमाळा -413203

7 पंढरपूर- 413304

8 मोहोळ -413213

9 माळशिरस – 413107

10 सांगोला – 413307

See also  ज्यांचा मोबाईल नंबर पोस्ट खात्याशी लिंक नसेल त्यांच्या खात्यातील व्यवहार आता बंद केले जाणार - Post office update 2023 link mobile number with post office account in Marathi

11 मंगळवेढा – 413305

उस्मानाबाद जिल्हा तालुका यादी   -तालुका पिन कोड

1 उस्मानाबाद – 413501

2 तुळजापूर – 413601

3 भूम – 413504

4 परांडा -413502

5 वाशी -413503

6 कळंब -413507

7 लोहारा -413608

8 उमरगा- 413606

लातूर जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 लातुर- 413512

2 रेणापूर- 413527

3 अहमदपूर -413515

4 जल्कोट- 413532

5 चाकूर- 413513

6 शिरूर (अनंतपाळ)- 413544

7 औसा -413520

8 निलंगा -413521

9 देवणी- 413521

10 उदगीर 413517

जालना जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 जालना- 431203

2 भोकरदन -431114

3 जाफ्राबाद -431206

4 बदनापूर -431202

5 अंबड -431204

6 घणसवंगी- 431209

7 परतूर -431501

8 मंठा, 431504

परभणी जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड ,.

1 परभणी -431401

2 सोनपेठ -431516

3 गंगाखेड -431514

4 पालम- 110045

5 पूर्णा- 431511

6 सेलू- 431503

7 जिंतूर- 431509

8 मानवत- 431505

9 पाथरी- 431506

हिंगोली जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 हिंगोली -431513

2 सेनगांव -431542

3 कळमनुरी -431702

4 बसमत -431512

5 औंढा नागनाथ- 411007

नांदेड जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 नांदेड तालुका 431601

2 अर्धापूर 431704

3 मुदखेड 431806

4 भोकर -431801

5 उमरी- 431807

6 लोहा- 431708

7 कंधार -431714

8 किनवट -431804

9 हिमायतनगर -431802

10 हदगाव -431717

11 माहूर- 431721

12 देगलूर -431717

13 मुखेड- 431715

14 धर्माबाद -431809

15 बिलोली -431710

16 नायगाव (खैरगाव) 441303

यवतमाळ जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 यवतमाळ- 445500

2 आर्णी 445103

3 बाभुळगाव -445101

4 कळंब- 445401

5 दारव्हा -445202

6 दिग्रस- 445203

7 नेर -445102

8 पुसद -445204

9 उमरखेड- 445206

10 महागाव -445205

11 पांढरकवडा (केळापूर)- 445302

12 राळेगाव -445402

13 घाटंजी -445402

14 वणी -445304

15 मारेगाव 445303

16 झरी जामनी- 445305

गडचिरोली जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 गडचिरोली- 442605

2 धानोरा -442606

3 चामोर्शी- 442603

4 मुलचेरा- 442707

5 देसाईगंज (वडसा)- 441207

6 आरमोरी -441208

7 कुरखेडा- 442605

8 कोरची -441209

9 अहेरी- 442705

10 भामरागड- 442710

11 सिरोंचा -442504

गोंदिया जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 गोंदिया -441601

2 तिरोडा -441911

3 गोरेगाव -400063

4 अर्जुनी – मोरगाव 441701

5 आमगाव -441902

6 सालेकसा -441916

7 सडक – अर्जुनी 441807

8 देवरी 441901

नागपूर जिल्हा यादी-तालुका पिन कोड.

1 नागपूर (शहरी) -440002

2 नागपूर (ग्रामीण) -440002

See also  फ्रेंडशीप डे संदेश,कोटस,शुभेच्छा- Friendship day messages,quotes and wishes

3 कामठी -440002

4 हिंगना -440002

5 तालुका -440002

6 नरखेड -440002

7 सावनेर -440002

8 कळमेश्वर- 440002

9 रामटेक- 440002

10 मौदा -440002

11 पारशिवनी- 440002

12 उमरेड- 440002

13 कुही -440002

14 भिवापूर- 440002

वर्धा जिल्हा तालुका यादी- तालुका पिन कोड

1 वर्धा -442001

2 देवळी 442101

3 सेलू -442104

4 आर्वी- 442201

5 आष्टी- 414203

6 कारंजा -444105

7 हिंगणघाट- 442301

8 समुद्रपूर -442305

वाशिम जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 वाशिम -444505

2 मंगरुळपीर- 423203

3 रिसोड- 444506

4 मालेगाव- 44403

5 कारंजा -444105

6 मानोरा -44404

नंदुरबार जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड  ,.

1 नंदुरबार -425412

2 नवापूर -425418

3 शहादा 425409

4 तळोदा 425413

5 अक्कलकुवा 425415

6 धडगाव (अक्राणी), 425414

नाशिक जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 नशिक -422003

2 इगतपुरी -422403

3 दिंडोरी- 422202

4 पेठ -415407

5 त्र्यंबकेश्वर -422212

6 कळवण -423501

7 देवळा- 423102

8 सुरगाणा -422211

9 सटाणा (बागलाण)- 423301

10 मालेगाव -423203

11 नांदगाव -423106

12 चांदवड -423101

13 निफाड -422303

14 सिन्नर -422103

15 येवला -423401

पालघर जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 पालघर -401404

2 वसई -401208

3 डहाणू -401602

4 तलासरी- 401606

5 जव्हार -401603

6 मोखाडा- 401604

7 वाडा -421303

8 विक्रमगड- 401605

ठाणे जिल्हा तालुका यादी- तालुका पिन कोड ,.

1 ठाणे -400601

2 कल्याण -421301

3 मुरबाड -421401

4 भिवंडी -421308

5 शहापूर् -421601

6 उल्हासनगर- 421004

7 अंबरनाथ -421501

मुंबई शहर जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 कुर्ला 400070

2 अंधेरी 400069

3 बोरिवली 400066

रायगड जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 पेण -402107

2 अलिबाग -402201

3 मुरूड -413510

4 पनवेल- 410206

5 उरण -400702

6 कर्जत- 410201

7 खालापूर- 410202

8 माणगाव- 402104

9 तळा -402111

10 रोहा -402109

11 सुधागाद (पाळी) -410205

12 महाड -402301

13 पोलादपूर -402303

14 श्रीवर्धन -402110

15 म्हसळा -402105

रत्नागिरी जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 रत्नागिरी -415612

2 संगमेश्वर (डोरुख) -415611

3 लांजा -416701

4 राजापूर- 416702

5 चिपळूण -415605

6 गुहागर -415703

7 दापोली -415712

8 मंडणगड -415203

9 खेड -415718

सिंधुदुर्ग जिल्हा तालुका यादी-तालुका पिन कोड

1 कणकवली -416602

2 वैभववाडी- 416810

3 देवगड- 416613

4 मालवण- 416606

5 सावंतवाडी -416510

6 कुडाळ (ओरस)- 416520

7 वेंगुर्ला -416512

8 दोडामार्ग- 416512

 

भारत एकूण राज्ये व राजधानी

1 thought on “Maharashtra list of Districts – एकूण जिल्हे,तालुके व पिन कोड –”

Comments are closed.