1-100 अंक अक्षरी मराठी,हिंदी आणि इंग्रजी – Numbers 1 to 100 in Hindi,Marathi and English

1-100 अंक अक्षरी मराठी,हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत – 

Numbers 1 to 100 in Marathi, Hindi and English

Numbers 1 to 100 in Hindi, – गिनती 1 से 100 तक

Marathi numbers 1 to 100 in English

Numbers 1 to 100 in Hindi,
अधिक माहिती अमेझोन वेबसाइट वर

1-100 अंक अक्षरी मराठी,हिंदी आणि इंग्रजी -Numbers 1 to 100 in Hindi

अ.क्रMarathi.English.Hindi
1.        १ -एकOne वन- 1१- एक
2.        २ -दोनTwo टु – 2२-दो
3.        ३ -तीनThree थ्री – 3३-तीन
4.        ४-चारFour फोर -4४-चाँर
5.        ५-पाचFive फाईव्ह-5५-पांच
6.        ६-सहाSix सिक्स -6६-छेह  
7.        ७-सातSeven सेव्हन -7७-सात
8.        ८-आठEight एट- 8८-आठ
9.        ९-नऊNine नाईन-9९-नौ
10.     १०-दहाTen टेन -10१०-दस
11.     ११-अकराEleven इलेव्हन -11११ग्यारह
12.     १२-बाराTwelve ट्वेल -12१२-बारह
13.     १३-तेराThirteen थर्टीन-13१३-तेरह
14.     १४-चौदाFourteen फोर्टीन-14१४-चौदह
15.     १५-पंधराFifteen फिप्टीन-15१५-पंद्रह
16.     १६-सोळाSixteen सिक्सटीन-16१६-सोलह
17.     १७-सतराSeventeen सेव्हनटीन -17१७-सत्रह
18.     १८-अठराEighteen एटीन -18१८-अठारह
19.     १९-एकोणावीसNineteen नाईंटिन-19१९-उन्नीस
20.     २०-वीसTwenty टवेंटी -20२०-बीस
21.     २१-एकवीसTwenty One टवेंटी वन-21२१-इक्कीस
22.     २२-बावीसTwenty Two टवेंटी टु -22२२-बाईस
23.     २३-तेवीसTwenty Three टवेंटी थ्री-23२३-तेईस
24.     २४-चोवीसTwenty Four टवेंटी फोर-24 .२४-चौबीस
25.     २५-पंचवीसTwenty Five टवेंटी फाईव्ह -25२५-पच्चीस
26.     २६-सव्वीसTwenty Six टवेंटी सिक्स-26२६-छब्बीस
27.     २७-सत्तावीसTwenty Seven टवेंटी सेव्हन-27२७-सत्ताईस
28.     २८-अठठावीसTeenty Eight टवेंटी एठ-28२८-अठठाईस
29.     २९-एकोणतीसTwenty Nine-टवेंटी नाईन-29२९-उन्तीस
30.     ३०-तीसThirty-थर्टी-30३०-तीस
31.     ३१-एकतीसThirty One थर्टी वन-31३१-इकततीस
32.     ३२-बत्तीसThirty Two थर्टी टु -32३२-बत्तीस
33.     ३३-तेहतीसThirty Three थर्टी थ्री -33३३-तेतीस
34.     ३४-चौतीसThirty Four थर्टी फोर -34३४-चौतीस
35.     ३५-पस्तीसThirty Five थर्टी फाईव्ह -35३५-पैतीस
36.     ३६-छत्तीसThirty Six थर्टी सिक्स -36३६-छत्तीस
37.     ३७-सदोतीसThirty Seven थर्टी सेव्हन -37३७- सैतीस
38.     ३८-अडोतीसThirty Eight थर्टी एट-38३८-अडतीस
39.     ३९-एकोणचाळीसThirty Nine थर्टी नाईन -39३९-उंतालीस
40.     ४०-चाळीसForty फोर्टी-40४०-चालीस
41.     ४१-एक्केचाळीसForty One- फोर्टी वन-41४१-इकतालीस
42.     ४२-बेचाळीसForty Two-फोर्टी टु -42४२-ब्याहलीस
43.     ४३-त्रेचाळीसForty Three-फोर्टी थ्री-43४३-तेहतालीस
44.     ४४-चव्वेचाळीसForty Four-फोर्टी फोर-44४४-चौव्वालीस
45.     ४५-पंचेचाळीसForty Five -फोर्टी फाईव्ह-45४५-पेतालीस
46.     ४६-सेहचाळीसForty Six- फोर्टी सिक्स -46४६-छयालीस
47.     ४७-सत्तेचाळीसForty Seven -फोर्टी सेव्हन-47४७- सैतालीस
48.     ४८-अठठेचाळीसForty Eight -फोर्टी एट-48४८-अडतालीस
49.     ४९-एकोणपन्नासForty Nine- फोर्टी नाईन-49४९-उंचास
50.     ५०-पन्नासFifty-फिप्टी-50५०-पचास
51.     ५१-एक्कावन्नFifty One-फिपटी वन-51५१-इक्यावन
52.     ५२-बावन्नFifty Two-फिपटी टु -52५२-बावन
53.     ५३-त्रेहपन्नFifty Three-फिफ्टी थ्री-53५३-तिरेहपन
54.     ५४-चोपन्नFifty Four- फिपटी फोर-54५४-चौअन
55.      ५५-पंचावन्नFifty Five- फिपटी फाईव्ह-55५५-पचपन
56.     ५६-छपप्न्नFifty Six-फिफ्टी सिक्स-56५६-छप्पन
57.     ५७-सत्तावन्नFifty Seven-फिफ्टी सेव्हन-57५७-सत्तावन
58.     ५८-अठठावन्नFifty Eight-फिफ्टी एट-58५८-अठठावन
59.     ५९-एकोणसाठFifty Nine- फिफ्टी नाईन-59५९-उनसट
60.     ६०-साठSixty-सिक्सटी-60६०-साठ
61.     ६१-एकसठSixty One-सिक्स श्रीशांत६१-इकसठ
62.     ६२-बासष्ठSixty Two-सिक्सटी टु -62६२-बासठ
63.     ६३-त्रेसष्ठSixty Three-सिक्सटी थ्री-63६३-तिरसठ
64.     ६४-चौसष्ठSixty Four- सिक्सटी फोर-64६४-चौसठ
65.     ६५-पासष्ठSixty Five-सिक्सटी फाईव्ह-65६५-पेसठ
66.     ६६-सहासष्ठSixty Six -सिक्सटी सिक्स-66 ६६-छियासठ
67.     ६७-सदोसष्ठSixty Seven-सिक्सटी सेव्हन-67६७-सढसठ
68.     ६८-अडुसष्ठSixty Eight -सिक्सटी एट-68६८-अढसठ
69.     ६९-एकोणसत्तरSixty Nine-सिक्सटी नाईन-69६९-उनहत्तर
70.     ७०-सत्तरSeventy-सेव्हनटी -70७०-सत्तर
71.     ७१-एक्कात्तरSeventy One-सेव्हनटी वन-71७१-इकहत्तर
72.     ७२-बहात्तरSeventy Two-सेव्हनटी टु -72७२- बियाहत्तर
73.     ७३-त्र्याहत्तरSeventy Three- सेव्हनटी थ्री -73७३-तिहत्तर
74.     ७४-चवर्याहत्तरSeventy Four-सेव्हनटी फोर -74७४-चौहत्तर
75.     ७५-पंचात्तरSeventy Five- सेव्हनटी फाईव्ह-75७५-पिचहत्तर
76.     ७६-शहात्तरSeventy Six -सेव्हनटी सिक्स -76७६-छिहत्तर
77.     ७७-सतह्यातरSeventy Seven-सेव्हनटी सेव्हन-77७७- सतत्तर
78.     ७८-अठठह्यात्तरSeventy Eight-सेव्हनटी एट-78७८-अठहत्तर
79.     ७९-एकोण्ऐंशीSeventy Nine-सेव्हनटी नाईन-79७९-उनासी
80.     ८०-ऐंशीEighty-ऐटी-80८०-अस्सी
81.     ८१-एक्क्याऐंशीEighty One-ऐटी वन-81८१-इक्यासी
82.     ८२-ब्याऐंशीEighty Two-ऐटी टु -82८२-बियासी
83.     ८३-त्र्याऐंशीEighty Three-एटी थ्री-83८३-तिरासी
84.     ८४-चव्याऐंशीEighty Four -एटी फोर -84८४-चौरासी
85.     ८५-पंच्याऐंशीEighty Five-एटी फाईव्ह -85८५-पिचासी
86.     ८६-शहाऐंशीEighty Six-एटी सिक्स -86८६-छियासी
87.     ८७-सत्ह्याऐंशीEighty Seven-एटी सेव्हन-87८७-सतासी
88.     ८८-अठठ्याऐंशीEighty Eight -एटी एट-88८८-अठठासी
89.     ८९-एकोणनव्वदEighty Nine-एटी नाईन-89८९-नवासी
90.     ९०-नव्वदNinety-नाईनटी -90९०-नब्बे
91.     ९१-एक्याण्णवNinety One-नाईंटी वन-91९१- इक्यानवे
92.     ९२-ब्याण्णवNinety Two-नाईंटी टु -92९२-बियानवे
93.     ९३-त्र्याण्णवNinety Three-नाईंटी थ्री-93९३-तिरानवे
94.     ९४-चव्याणव्वNinety Four-नाईंटी फोर-94९४-चौरानवे
95.     ९५-पंच्याण्णवNinety Five-नाईटी फाईव्ह-95९५-पिचच्यानव्वे
96.     ९६-शहाणण्वNinety Six-नाईंटी सिक्स-96९६-छियानवे
97.     ९७-सत्याण्णवNinety Seven-नाईंटी सेव्हन-97९७-सत्तानवे
98.     ९८-अठठयाण्णव Ninety Eight -नाईंटी एट-98९८-अठठानवे
99.     ९९-नव्याण्णवNinety Nine-नाईंटी नाईन-99९९-निब्याण्वे
100. १००-शंभरHundred-हंड्रेड-100१००-सौ

1million is equal to? के,मिलियन,बिलियन आणि ट्रिलीयन म्हणजे किती?

See also  Copyright म्हणजे काय ? काय आहे स्वामित्व कायदा ? Copyright law information Marathi

3 thoughts on “1-100 अंक अक्षरी मराठी,हिंदी आणि इंग्रजी – Numbers 1 to 100 in Hindi,Marathi and English”

Comments are closed.