1-100 अंक अक्षरी मराठी,हिंदी आणि इंग्रजी – Numbers 1 to 100 in Hindi,Marathi and English

1-100 अंक अक्षरी मराठी,हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत – 

Numbers 1 to 100 in Marathi, Hindi and English

Numbers 1 to 100 in Hindi, – गिनती 1 से 100 तक

Marathi numbers 1 to 100 in English

 

Numbers 1 to 100 in Hindi,
अधिक माहिती अमेझोन वेबसाइट वर

 

1-100 अंक अक्षरी मराठी,हिंदी आणि इंग्रजी -Numbers 1 to 100 in Hindi

अ.क्र Marathi. English. Hindi
1.         १ -एक One वन- 1 १- एक
2.         २ -दोन Two टु – 2 २-दो
3.         ३ -तीन Three थ्री – 3 ३-तीन
4.         ४-चार Four फोर -4 ४-चाँर
5.         ५-पाच Five फाईव्ह-5 ५-पांच
6.         ६-सहा Six सिक्स -6 ६-छेह  
7.         ७-सात Seven सेव्हन -7 ७-सात
8.         ८-आठ Eight एट- 8 ८-आठ
9.         ९-नऊ Nine नाईन-9 ९-नौ
10.      १०-दहा Ten टेन -10 १०-दस
11.      ११-अकरा Eleven इलेव्हन -11 ११ग्यारह
12.      १२-बारा Twelve ट्वेल -12 १२-बारह
13.      १३-तेरा Thirteen थर्टीन-13 १३-तेरह
14.      १४-चौदा Fourteen फोर्टीन-14 १४-चौदह
15.      १५-पंधरा Fifteen फिप्टीन-15 १५-पंद्रह
16.      १६-सोळा Sixteen सिक्सटीन-16 १६-सोलह
17.      १७-सतरा Seventeen सेव्हनटीन -17 १७-सत्रह
18.      १८-अठरा Eighteen एटीन -18 १८-अठारह
19.      १९-एकोणावीस Nineteen नाईंटिन-19 १९-उन्नीस
20.      २०-वीस Twenty टवेंटी -20 २०-बीस
21.      २१-एकवीस Twenty One टवेंटी वन-21 २१-इक्कीस
22.      २२-बावीस Twenty Two टवेंटी टु -22 २२-बाईस
23.      २३-तेवीस Twenty Three टवेंटी थ्री-23 २३-तेईस
24.      २४-चोवीस Twenty Four टवेंटी फोर-24 . २४-चौबीस
25.      २५-पंचवीस Twenty Five टवेंटी फाईव्ह -25 २५-पच्चीस
26.      २६-सव्वीस Twenty Six टवेंटी सिक्स-26 २६-छब्बीस
27.      २७-सत्तावीस Twenty Seven टवेंटी सेव्हन-27 २७-सत्ताईस
28.      २८-अठठावीस Teenty Eight टवेंटी एठ-28 २८-अठठाईस
29.      २९-एकोणतीस Twenty Nine-टवेंटी नाईन-29 २९-उन्तीस
30.      ३०-तीस Thirty-थर्टी-30 ३०-तीस
31.      ३१-एकतीस Thirty One थर्टी वन-31 ३१-इकततीस
32.      ३२-बत्तीस Thirty Two थर्टी टु -32 ३२-बत्तीस
33.      ३३-तेहतीस Thirty Three थर्टी थ्री -33 ३३-तेतीस
34.      ३४-चौतीस Thirty Four थर्टी फोर -34 ३४-चौतीस
35.      ३५-पस्तीस Thirty Five थर्टी फाईव्ह -35 ३५-पैतीस
36.      ३६-छत्तीस Thirty Six थर्टी सिक्स -36 ३६-छत्तीस
37.      ३७-सदोतीस Thirty Seven थर्टी सेव्हन -37 ३७- सैतीस
38.      ३८-अडोतीस Thirty Eight थर्टी एट-38 ३८-अडतीस
39.      ३९-एकोणचाळीस Thirty Nine थर्टी नाईन -39 ३९-उंतालीस
40.      ४०-चाळीस Forty फोर्टी-40 ४०-चालीस
41.      ४१-एक्केचाळीस Forty One- फोर्टी वन-41 ४१-इकतालीस
42.      ४२-बेचाळीस Forty Two-फोर्टी टु -42 ४२-ब्याहलीस
43.      ४३-त्रेचाळीस Forty Three-फोर्टी थ्री-43 ४३-तेहतालीस
44.      ४४-चव्वेचाळीस Forty Four-फोर्टी फोर-44 ४४-चौव्वालीस
45.      ४५-पंचेचाळीस Forty Five -फोर्टी फाईव्ह-45 ४५-पेतालीस
46.      ४६-सेहचाळीस Forty Six- फोर्टी सिक्स -46 ४६-छयालीस
47.      ४७-सत्तेचाळीस Forty Seven -फोर्टी सेव्हन-47 ४७- सैतालीस
48.      ४८-अठठेचाळीस Forty Eight -फोर्टी एट-48 ४८-अडतालीस
49.      ४९-एकोणपन्नास Forty Nine- फोर्टी नाईन-49 ४९-उंचास
50.      ५०-पन्नास Fifty-फिप्टी-50 ५०-पचास
51.      ५१-एक्कावन्न Fifty One-फिपटी वन-51 ५१-इक्यावन
52.      ५२-बावन्न Fifty Two-फिपटी टु -52 ५२-बावन
53.      ५३-त्रेहपन्न Fifty Three-फिफ्टी थ्री-53 ५३-तिरेहपन
54.      ५४-चोपन्न Fifty Four- फिपटी फोर-54 ५४-चौअन
55.       ५५-पंचावन्न Fifty Five- फिपटी फाईव्ह-55 ५५-पचपन
56.      ५६-छपप्न्न Fifty Six-फिफ्टी सिक्स-56 ५६-छप्पन
57.      ५७-सत्तावन्न Fifty Seven-फिफ्टी सेव्हन-57 ५७-सत्तावन
58.      ५८-अठठावन्न Fifty Eight-फिफ्टी एट-58 ५८-अठठावन
59.      ५९-एकोणसाठ Fifty Nine- फिफ्टी नाईन-59 ५९-उनसट
60.      ६०-साठ Sixty-सिक्सटी-60 ६०-साठ
61.      ६१-एकसठ Sixty One-सिक्स श्रीशांत ६१-इकसठ
62.      ६२-बासष्ठ Sixty Two-सिक्सटी टु -62 ६२-बासठ
63.      ६३-त्रेसष्ठ Sixty Three-सिक्सटी थ्री-63 ६३-तिरसठ
64.      ६४-चौसष्ठ Sixty Four- सिक्सटी फोर-64 ६४-चौसठ
65.      ६५-पासष्ठ Sixty Five-सिक्सटी फाईव्ह-65 ६५-पेसठ
66.      ६६-सहासष्ठ Sixty Six -सिक्सटी सिक्स-66  ६६-छियासठ
67.      ६७-सदोसष्ठ Sixty Seven-सिक्सटी सेव्हन-67 ६७-सढसठ
68.      ६८-अडुसष्ठ Sixty Eight -सिक्सटी एट-68 ६८-अढसठ
69.      ६९-एकोणसत्तर Sixty Nine-सिक्सटी नाईन-69 ६९-उनहत्तर
70.      ७०-सत्तर Seventy-सेव्हनटी -70 ७०-सत्तर
71.      ७१-एक्कात्तर Seventy One-सेव्हनटी वन-71 ७१-इकहत्तर
72.      ७२-बहात्तर Seventy Two-सेव्हनटी टु -72 ७२- बियाहत्तर
73.      ७३-त्र्याहत्तर Seventy Three- सेव्हनटी थ्री -73 ७३-तिहत्तर
74.      ७४-चवर्याहत्तर Seventy Four-सेव्हनटी फोर -74 ७४-चौहत्तर
75.      ७५-पंचात्तर Seventy Five- सेव्हनटी फाईव्ह-75 ७५-पिचहत्तर
76.      ७६-शहात्तर Seventy Six -सेव्हनटी सिक्स -76 ७६-छिहत्तर
77.      ७७-सतह्यातर Seventy Seven-सेव्हनटी सेव्हन-77 ७७- सतत्तर
78.      ७८-अठठह्यात्तर Seventy Eight-सेव्हनटी एट-78 ७८-अठहत्तर
79.      ७९-एकोण्ऐंशी Seventy Nine-सेव्हनटी नाईन-79 ७९-उनासी
80.      ८०-ऐंशी Eighty-ऐटी-80 ८०-अस्सी
81.      ८१-एक्क्याऐंशी Eighty One-ऐटी वन-81 ८१-इक्यासी
82.      ८२-ब्याऐंशी Eighty Two-ऐटी टु -82 ८२-बियासी
83.      ८३-त्र्याऐंशी Eighty Three-एटी थ्री-83 ८३-तिरासी
84.      ८४-चव्याऐंशी Eighty Four -एटी फोर -84 ८४-चौरासी
85.      ८५-पंच्याऐंशी Eighty Five-एटी फाईव्ह -85 ८५-पिचासी
86.      ८६-शहाऐंशी Eighty Six-एटी सिक्स -86 ८६-छियासी
87.      ८७-सत्ह्याऐंशी Eighty Seven-एटी सेव्हन-87 ८७-सतासी
88.      ८८-अठठ्याऐंशी Eighty Eight -एटी एट-88 ८८-अठठासी
89.      ८९-एकोणनव्वद Eighty Nine-एटी नाईन-89 ८९-नवासी
90.      ९०-नव्वद Ninety-नाईनटी -90 ९०-नब्बे
91.      ९१-एक्याण्णव Ninety One-नाईंटी वन-91 ९१- इक्यानवे
92.      ९२-ब्याण्णव Ninety Two-नाईंटी टु -92 ९२-बियानवे
93.      ९३-त्र्याण्णव Ninety Three-नाईंटी थ्री-93 ९३-तिरानवे
94.      ९४-चव्याणव्व Ninety Four-नाईंटी फोर-94 ९४-चौरानवे
95.      ९५-पंच्याण्णव Ninety Five-नाईटी फाईव्ह-95 ९५-पिचच्यानव्वे
96.      ९६-शहाणण्व Ninety Six-नाईंटी सिक्स-96 ९६-छियानवे
97.      ९७-सत्याण्णव Ninety Seven-नाईंटी सेव्हन-97 ९७-सत्तानवे
98.      ९८-अठठयाण्णव  Ninety Eight -नाईंटी एट-98 ९८-अठठानवे
99.      ९९-नव्याण्णव Ninety Nine-नाईंटी नाईन-99 ९९-निब्याण्वे
100.  १००-शंभर Hundred-हंड्रेड-100 १००-सौ

1million is equal to? के,मिलियन,बिलियन आणि ट्रिलीयन म्हणजे किती?

Leave a Comment