161 इंग्रजी वाक्ये – आपल्या दैनंदिन जीवनात वापरली जाणारी महत्वाची इंग्रजी वाक्ये- English Sentences Used In Daily Life.

इंग्रजी वाक्ये – English Sentences Used In Daily Life

मित्रांनो आजच्या लेखात आपण काही अशा English Sentence विषयी जाणून घेणार आहोत जे आपण आपल्या दैनंदिन जीवणात संभाषण करत असताना नेहमी वापरत असतो.

चला तर मग क्षणाचाही विलंब न करता जाणुन घेऊया Daily Life मध्ये Conversation करताना आपण कोणते English Sentence Use करतो आणि त्यांचा मराठीत काय अर्थ होतो.

आपण आपल्या दैनंदिन जीवणात वापरत असलेली काही महत्वाचे English Sentence कोणते आहेत?-English Sentences Used In Daily Life.

आपण आपल्या दैनंदिन जीवणात वापरत असलेली काही महत्वाचे English Sentence पुढीलप्रमाणे आहेत

1. मुळीच नाही Absolutely Not.

2. तु माझ्यासोबत येतो आहेस का Are U Coming With Me.

3. तुला नक्की खात्री आहे? Are U Really Sure.

4. तु काळजी करू नको You Don’t Worry.

5. हे तुझे आहे का?-Is It Yours.

6. तो तुझ्या वयाचा आहे-He Is Your Age.

7. याबत कोणालाही माहीती नाही. Nobody Knows About It.

8. अजुन काही-Anything Else.

9. कृपया माझ्यावर एक उपकार करा-Please Do Me A Favour.

10. किती वाजले?-What Time Is It?.

11. मला पाहु द्या-Let Me See.

12. अंदाज लावा-Take A Guess.

13. चुप राहाShut Up.

14. मी जवळ जवळ तिथे आहोत-We Are Almost There.

15. माझ्यावर विश्वास ठेवा-Belive Me.

16. उद्या मला काँल करा-Call Me Tomorrow.

17. तुम्हाला समजले का?-Do You Understand.

18. तुला ते पाहिजे आहे का?-Do You Want It.

19. ते करू नका-Dont Do It.

20. अति करू नको-Dont Exaggerate.

21. तुम्ही काम पुर्ण केले का-Have You Finished The Work.

22. तो त्याच्या मार्गावर आहे-He Is On His Way.

23. किती झाले?-How Much.

24. मी ह्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही.-I Cant Belive It.

25. मी वाट पाहु शकत नाही.-I Cant Wait.

26. माझ्याकडे वेळ नाही-I Don’t Have Time.

27. मी कोणालाही ओळखत नाही.-I Don’t Know Anybody.

28. मला असे वाटत नाही.-I Don’t Think So.

29. मला खुप चांगले जाणवते आहे-I Fell Much Better.

30. मला ते सापडले-I Found It.

31. मला आशा आहे-I Hope So.

32. मला ते माहीत होते.-I Knew It.

33. मी ते लक्षात घेतले-I Noticed That.

34. मला त्याच्याशी बोलायचे आहे-I Want To Speak With Him.

35. मला एक कप काँफी आवडेल-I Would Like A Cup Of Coffee.

36. मी भुकेला आहे- I Am Hungry.

See also  Internship विषयी माहीती - Internship Marathi Information

37. मी जात आहे-I Am Leaving.

38. मला त्याची सवय झाली आहे-I Am Used To It.

39. मी प्रयत्न करेन-I Ll Try.

40. मी मजा करीत आहे-I Am Having Fun.

41. मी तयार आहे-I Am Ready.

42. हे अदभुत आहे-It S Incredible.

43. हे दुर आहे का?-Is It Far.

44. काही फरक पडत नाही.-It Doesnt Matter.

45. याचा वास चांगला आहे.-It Sells Good.

46. हे सोप्पे आहे.-It Is Easy.

47. जाण्याची वेळ झाली-It Is Time To Go.

48. ते वेगळे आहे-It Is Diffrent.

49. ते मजेशीर आहे-It Is Funny.

50. हे अशक्य आहे-It Is Impossible.

51. हे कठिण नाही-It Is Not Difficult.

52. हे स्पष्ट आहे-It Is Obvious.

53. आता तुझी पाळी-Its Your Turn.

54. आराम करा-Relax.

55. उद्या भेटुया-See You Tomorrow.

56. ती माझी चांगली मैत्रीण आहे-She Is My Best Friend.

57. ती खुप हुशार आहे-She Is So Smart.

58. हळु जरा-Slow Down.

59. तु पुरेसे आहे-Thats Enough.

60. ते मनोरंजक आहे.-Thats Interesting.

61. येथे बरेच लोक आहेत.-They Are Too Many People Here.

62. ते एकमेकांना आवडतात-They Like Each Other.

63. त्याबददल विचार कर-Think About It.

64. माझ्यासाठी थांब-Wait For Me.

65. तु काय बोललास?-What Did You Say?.

66. तुला काय वाटते?-What Do You Think?.

67. तो कशाबददल बोलत आहे-What Is He Talking About?.

68. काय चालु आहे-What’s Going On.

69. आजची तारीख काय आहे?-What The Date Today.

70. तु कुठे जात आहेस?-Where Are U Going?.

71. तो कुठे आहे?-Where Is He?.

72. तु थकलेला दिसतो आहे?-You Are Look Tired.

73. तु वेडा आहेस-You Are Crazzy.

74. तुमचे स्वागत आहे-You R Welcome.

75. तु खोटे बोलतो आहे-You Are Lying.

76. समजुन घेण्याचा प्रयत्न कर-Try To Understand.

77. अंधार होत आहे-It Is Getting Dark.

78. मला थंडी वाजते आहे-I Am Felling Cold.

79. मशिन चालु कर-Switch On The Machine.

80. एसी बंद कर-Switch Off The Ac.

81. झाकण उघड-Open The Lid.

82. नळ बंद कर-Turn Off The Tap.

83. पलंगावर चादर पसर-Spread The Bed Sheet On Bed.

84. कारणे देऊ नको-Dont Make Execuse.

85. केस विचर-Comb Your Hair.

86. व्यर्थ बोलू नको-Dont Talk Nonsense.

87. पीठ मळुन घे-Knead The Flour.

88. बुट घाल-Put On The Shoes.

89. बुट काढ-Take Of The Shoes.

See also  जैविक खते म्हणजे काय? प्रकार व 10 फायदे ( Jaivik khat)

90. टी शर्ट घाल-Wear The T Shirt.

91. शर्ट काढ-Take Off The Shirt.

92. त्याला बघु नको-Dont Look At Him.

93. तु डरपोक आहेस-You Are Coward.

94. आपण पुन्हा कधी भेटायच?-When Wiil We Meet Again.

95. मी शामकडुन ऐकले-I Heard It From Ram.

96. मी तुझ्यासाठी हे केले-I Did It For You.

97. मी मालेगावला राहतो-I Live In Malegaon.

98. मी एका बँकेत काम करतो-I Work In A Bank.

99. मी बसने प्रवास करतो-I Travel By Bus.

100. कपामध्ये चहा ओत-Pour The Tea Into The Cup.

101. ही ट्रेन वेळेच्या आधी पोहचेल-This Train Will Reach Before Time.

102. तु निघण्याच्या अगोदर मी येईन-I Will Come Before You Leave.

103. मी दहा वाजेनंतर तुला भेटेल-I Will Meet You After 10.

104. तिला काय आवडते-What Does She Like?.

105. मी सकाळपासुन अभ्यास करतो आहे-I Have Been Studying Since Morning.

106. मी सर्वोपरी प्रयत्न करेन-I Will Try My Best.

107. मी लवकर परत येईन-I Will Be Back Soon.

108. मी तुमचा पेन वापरू शकतो का?-May I Use Your Pen.

109. तुला ते कोणी सांगितले-Who Told You That.

110. मला निराश करू नको-Dont Let Me Down.

111. मी तुझ्या बाजुने आहे-I Am On Your Side.

112. तु पुन्हा तिथे जाशील का?-Would You Go There Again.

113. तुम्ही परत कधी येणार-When Are U Coming Back.

114. आपण तयार आहात का?-Are You Ready.

115. तुला घरी चालत जायचे आहे का?-Do You Want To Walk Home.

116. आपण आता लगेच निघत आहात-Are U Leaving Now.

117. आज रात्री मी तुला काँल करू का-Shoul I Call You Tonight.

118. तुझ्याकडे कार आहे का?-Do You Have A Car.

119. आपण माझ्यासाठी ते लिहु शकता-Can You Write It Down For Me.

120. ते लोक कोण आहेत?-Who Are Those People.

121. मी तुमच्याशी कसा संपर्क साधु?-How Can I Contact You.

122. तुम्ही इथे पहिल्यांदा आलात का?-Are You Here For First Time.

123. चित्रपट कसा होता?-How Was The Movie.

124. तु मला स्पष्टपणे ऐकु शकतो का?-Can You Here Me Clearly.

125. होय.मी तुला अगदी स्पष्टपणे ऐकु शकतो-Yes I Can Here You Very Clerly.

126. आपण मला पाहु शकता?-Can You See Me.
127. नाही मी तुला पाहु शकत नाही-No I Cant See You.

128. आपण काल काही खरेदी केली का?-Did You Buy Anything Yesterday.
129. होय मी केली-Yes,I Did.

See also  150 English sentences used in daily life with Marathi meaning - दैनंदीन वापरातले इंग्रजी शब्द व वाक्य मराठी अर्थासह

130. मी प्रयत्न करू का?-Can I Try?.

131. आज संध्याकाळच्या वेळेस तुम्ही काही करत आहात का-Are You Doing Anything This Evening.
132. होय,मी काही मित्रांसोबत बाहेर जातो आहे-Yes I Am Going Out With Some Friends.

133. तु तुझ्या रिकाम्या वेळात काय करतो?-What Do You Do In Your Free Time.
134. मला घरी बसुन वाचन करायला आवडते-I Like Reading At Home.

135. हवामान कसे आहे-What Is The Whether Like.
136. ह्या क्षणी जोरात पाऊस पडतो आहे-Its Raining Heavily At Movement.

137. आपण माझा मोबाईल पाहिला का?-Have You See My Mobile.
138. नाही,मी नाही पाहिला-No I Have Nt See.

139. मी इथे बसु शकतो का?-May I Sit Here.

140. हे बरोबर आहे का?-Is This Correct.

141. किमान एकदा प्रयत्न तरी कर-Try At Least Once.

142. शनिवारी संध्याकाळी आपण काय केले?-What Did You Do On Saturday Evening.

143. आम्ही एक चित्रपट बघायला गेलो-We Went To See A Film.

144. तो पार्टीमध्ये आला होता का?-Did He Come To The Party?.

145. सर्व काही ठिक आहे ना?-Is Everything Ok.
146. होय,सर्व काही ठिक आहे-Yes Everything Is Fine.

147. आपण तिला काँल केला का?-Did You Call Her.
148. अरे नाही मी विसरलो मी आत्ता तिला काँल करेन-Oh No I Forgot I Will Call Her Now.

149. आपण जात आहात हे त्याला माहीत आहे का?-Does He Know Rhat You Are Going.
150. नाही मी अजुन त्याला सांगितले नाही-No,I Havent Told Him Yet.

151. इथुन स्टेशनकडे जायला बस आहे का?-Is There A Bus From Here To The Station.
152. होय आहे दर 10 मिनिटांनी-Yes Every 10 Minutes.

153. तुम्हाला पार्टीत जायचे नाहीये का?-Dont You Want To Go To The Party.

154. इथून किती दुर आहे?-How Far Is It From Here.

155. आपण हे पुस्तक वाचले आहे का?-Have You Read This Book.

156. आपण घरी कसे जात आहात?-How Are You Going Home.

157. अफवा पसरवु नको-Dont Spread Rumours.

158. तो काय म्हणाला?-What Did He Say.

159. आपण थोडा चहा घ्याल का?-Would You Like Some Tea.

160. मला माफ करा-Execuse Me.

161. तुम्ही ते कसे करता?-How Do You Do That.

 

230 Daily Use English Sentences In Marathi – रोजच्या वापरातले इंग्रजी वाक्य मराठी अर्थासह