230 Daily Use English Sentences In Marathi – रोजच्या वापरातले इंग्रजी वाक्य मराठी अर्थासह

रोजच्या वापरातले इंग्रजी वाक्य मराठी अर्थासह – Daily Use English Sentences In Marathi –

कोणत्याही भाषेवर प्रभुत्व मिळवायच असेल तर आपल्याकडे विपुल शब्दसंग्रह असायला हवा.  इंग्रजी चा मोठया प्रमाणावर वापर पाहता आपल्या ला काही कॉमन शब्दांचा ,दैनंदिन जीवनात वापर होणाऱ्या शब्दांचा , वाक्यांचा अर्थ तर नक्की माहीत असायला हवा.

अक्षरपासून शब्द बनतात आणि शब्दांपासून वाक्य , त्यामुळे इंग्रजीत असणारी रोजच्या  वापरातली काही शब्द माहिती असणे नक्की उपयोगी पडेल. 230 Daily Use English Sentences In Marathi

230 Daily Use English Sentences In Marathi - रोजच्या वापरातले इंग्रजी वाक्य मराठी अर्थासह
230 Daily Use English Sentences In Marathi – रोजच्या वापरातले इंग्रजी वाक्य मराठी अर्थासह

Daily Use English Sentences In Marathi –

 • Always try to be happy.- नेहमी आनंदी राहण्याचा प्रयत्न करा
 • Anything else-अजुन काही
 • Are you feeling awkward with us.-तुम्हाला आमच्यासोबत विचित्र जाणवते आहे का?
 • Are you feeling comfortable in this chair.-तुम्हाला ह्या खुर्चीवर आरामदायक जाणवते आहे का?
 • Are you in your senses -तु शुद्धीत आहे का?a
 • All flights are on time.- सर्व विमान वेळेवर आहेत.
 • Are you listening-तू ऐकतो आहेस का
 • Are you mad-तु वेडा आहे का
 • Are you ready for ride?-तुम्ही स्वारी करण्यासाठी तयार आहात का?
 • Are you still sleepy?-तुम्ही अजुनही झोपेत आहात का?
 • Are you tired-तु दमलेला आहेस का
 • At what time do you go to bed-तु किती वाजता झोपतो?
 • Be careful with chain snatchers on the train.-ट्रेनमध्ये चैन पळवणारयांपासुन सावध राहा.
 • Be careful with strangers.-अनोळखी व्यक्तींपासुन सावन राहा.
 • Be careful-सावन राहा
 • Behave yourself.तुम्ही जरा व्यवस्थित वागा.

शैक्षणिक इंग्रजी शब्द आणि त्याचा मराठीत आर्थ

 • Behave yourself-सभ्यतेने वाग
 • Believes in yourself.-स्वतावर विश्वास ठेवा.
 • Can i stay here with you.-मी तुमच्यासोबत राहु शकते का?
 • Can you turn the volume down?तुम्ही आवाज कमी करू शकतात का?
 • Close the window.-खिडकी बंद करा.
 • Come at least once-किमान एकदा तर ये
 • Come with me.-माझ्यासोबत चला.
 • Come with us-आमच्यासोबत चल
 • Complete your homework.-तुमचा गृहपाठ पुर्ण करा.
 • Control your tongue-आपल्या जिभेवर नियंत्रण ठेवा
 • Cuts the vegetables.-भाज्या कापुन घ्या
 • Daily use English sentence meaning in Marathi
 • Do iron on clothes.-कपडयांवर इस्त्री करून द्या
 • Do me a favor please-माझ्यावर एक उपकार कर
 • Do you have fever?तुम्हाला ताप आहे का?
 • Do you have no idea about this-तुम्हाला याविषयी कुठलीही कल्पणा नही का?
 • Do you really mean it–तुम्ही नक्की खरे बोलता आहात का?
 • Do you study English?–तुम्ही इंग्रजीचा अभ्यास करतात का?
 • Do you understand this.-तुम्ही हो गोष्ट समजू शकता का?
 • Don’t depend on your luck.-आपल्या नशिबावर अवलंबुन राहू नका.
 • Don’t disturb me.–मला त्रास देऊ नका.
 • Don’t do it-हे करू नकोस
 • Don’t drag your feet-पाय घसरत चालु नको
 • Don’t drink and drive.-दारू पिऊन वाहन चालवू नका.
 • Don’t exaggerate-वाढवुन चढवून बोलू नको
 • Don’t give this much freedom-त्याला एवढे स्वातंत्र्य देऊ नका
 • Don’t go home today.-आज घरी जाऊ नका.
 • Don’t hide-लपवू नकोस
 • Don’t make excuse.-कारणे नका देऊ
 • Don’t make fun of him-त्याची चेष्टा करू नका
 • Don’t move.-हलू नका
 • Don’t play with words-शब्दांशी खेळु नको
 • Don’t speak ill to anybody-कोणाला वाईट बोलु नका
 • Don’t spoil my mind.माझे डोके खराब नका करू
 • Don’t take it to heart.-ते हदयाला लावून घेऊ नका.
 • Don’t tell me all this.-मला ते सर्व सांगु नको
 • Don’t touch me.-मला स्पर्श करू नका
 • Don’t waste time-वेळ वाया घालवू नका
 • Don’t worry-काळजी नको करू
 • Drive carefully.-काळजीपुर्वक वाहन चालवा
 • Drop me home-मला घरी सोड
 • Eat your lunch properly.-आपले जेवण व्यवस्थित ग्रहण करा.
 • Even the walls have ears-भींतीला देखील कान असतात
 • Everybody watching us.-सर्व जण आपल्याकडे बघता आहे.
 • Everything is fair love and war.प्रेमात आणि युदधात सर्व काही मान्य असते.
 • Everything is going fine –सर्व काही छान चालले आहे.
 • Fever will come down in one or two day-एक दोन दिवसात ताप उतरून जाईल
 • Fill the bottle with water and place it in fridge.-बाटलीत पाणी भरा आणि फ्रिजमध्ये ठेवून द्या.
 • Follow him.त्याचा पाठलाग करा.
 • Forget it-विसरून जा
See also  160 विशेषणांची यादी - 160 Adjective list in Marathi

भावना व्यक्त करण्या करता इंग्रजी शब्दांची यादी

 • Get off the car-गाडीतुन उतरून जा
 • Get ready-तयार हो
 • Good job man!-तुम्ही चांगले काम केले
 • Harassing is a criminal offence.-त्रास देणे हा एक दंडनीय गुन्हा आहे.
 • He is so skinny-तो खुप सडपातळ आहे
 • He is the man of the words.तो व्यक्ती त्याच्या शब्दाचा पक्का आहे.
 • He is watching a movie.-तो एक चित्रपट बघतो आहे.
 • He never care for me-त्याने माझी कधीच पर्वा केली नाही
 • He talks strange–तो विचित्र बोलतो
 • He was stammering-तो तोतरा बोलतो
 • Here is your money.हे घ्या तुमचे पैसे
 • Here is your watch.-हे बघा तुमचे घडयाळ
 • His favorite sport is cricket.-त्यांचा आवडता खेळ क्रिकेट आहे.
 • Hope you all enjoyed the show.-आशा बाळगतो की तुम्ही ह्या शो चा आनंद लुटला असेल.
 • How are you?-तुम्ही कसे आहात?
 • How lazy boy you are-किती आळशी मुलगा आहेस तु
 • How sad-किती दुखद गोष्ट आहे
 • Hurry up! We have to leave this place now.-त्वरा करा!आपल्याला ही जागा लवकरात लवकर सोडावी लागेल.
 • I also think so-मला पण असे वाटते
 • I am just coming-मी बस लगेच येतो आहे
 • I am lost-मी हरवलो आहे.
 • I can’t wait anymore.मी आता अजुन जास्तवेळ वाट बघु शकत नाही.
 • I can’t walk-मी चालू नही शकत
 • I come in while-मी थोडया वेळात येतो
 • I don’t know-मला नाही माहीत
 • I don’t like it-मला हे आवडत नाही
 • I don’t mean it-माझा तसा अर्थ नव्हताच
 • I feel much better-मला आता खुप बर वाटते आहे
 • I forget my key in hotel.-मी हाँटेलात माझी किल्ली विसरलो.
 • I had been there once-मी एकदा तिथे गेलो होतो
 • I had conversation with him.-माझी त्यांच्याशी चर्चा झाली होती.
 • I have a bad luck-माझे नशिबच खराब,वाईट आहे
 • I have headache.-माझे डोके दुखत आहे.
 • I have lot of work.-मला खुप काम आहे
 • I like both-मला दोघे आवडतात

कुटुंब अणि नातेसंबंध यांच्याशी संबंधित महत्वाचे इंग्रजी शब्द

 • I like this dress.-मला हा पोशाख आवडतो.
 • I like to eat paneer-मला पनीर खायला आवडते
 • I love my country.-माझे माझ्या देशावर प्रेम आहे.
 • I must pick this train in any condition.-मला ही ट्रेन कोणत्याही परिस्थितीत पकडावीच लागेल.
 • I never said anything to you-मी तुला कधीच काही बोललो नाही
 • I thought once again-मी पुन्हा एकदा विचार केला
 • I want you to stay with me the whole night.-माझी ईच्छा आहे की तुम्ही पुर्ण रात्र माझ्यासोबत राहावे.
 • I will help you-मी तुझी मदत करेल
 • I will not allow you to go with them.- मी तुला त्यांच्यासोबत जाण्याची परवानगी देऊ नाही शकत.
 • I will pay today-आज पैसे मी देईल
 • I will try to give my best performance.मी माझे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न करील.
 • Is it true?-हे खरे आहे का?
 • Isn’t it a strange thing.-विचित्र गोष्ट आहे ना ही
 • It happened by chance.-हे योगायोगाने घडले.
 • It was my mistake.-ती माझी चुक होती.
 • Its big deal for me-ही माझ्यासाठी मोठी बाब आहे
 • Its definitely something.-नक्की काही बात आहे.
 • Its too much-हे खुप जास्त आहे
 • Keep the bicycle on stand-साईकलला स्टँड वर लाव
 • Let me do this-मला हे करू द्या
 • Let me go-मला जाऊ द्या
 • Let me live peacefully-मला शांततेत जगु द्या
 • Let’s go to the kfc.-के एफ सी वर चला
 • Listen to me-माझे ऐकुन घे
 • Listen up-कान उघडे ठेवून ऐक
 • Make a drink for me.माझ्यासाठी एक ड्रिंक तयार करा.
 • May i come in-मी आत येऊ शकतो का
 • May i have attention please!- कृपया माझ्याकडे लक्ष द्या
 • May you live long-तुला दिर्घायुष्य लाभो
 • Mind your own business.-आपल्या कामाशी काम ठेवा.
 • Move out of my way-माझ्या रस्त्यातुन बाजुला हो
 • My eyes are fluttering-माझे डोळे उडता आहे.
 • My stomach is upset today.-माझे पोट आज खराब आहे.
 • Never give up on your dreams.आपल्या स्वप्रांना कधी सोडु नका.
 • Nobody come-कोणीच आले नाही
 • Not even a bit.-थोडेफार पण नाही
 • Order the pizza!-पिझ्झा आँर्डर करा
 • Pass me the book.-मला पुस्तक पास करा.
 • Pass me the bottle.मला बाटली पास करा.
 • Play the music.-गाणे वाजवा.
 • Please calm down!-कृपया शांत व्हा
See also  Marathi to English sentences for practice – Love Topic - मराठी इंग्रजी वाक्यांचा सराव  

450 इंग्रजी शब्द आणि त्यांचा मराठीत अर्थ – दैनंदिन जीवनात रोज वापरले जाणारे

 • Please come in-कृपया आत या
 • Please forgive me-कृपया मला माफ कर
 • Please leave as soon as possible.-कृपया जेवढया लवकर येता येईल तेवढया लवकर येऊन जा.
 • Please pack your bags properly.-कृपया आपली बँग व्यवस्थित योग्यपदधतीने पँक करा.
 • Please sit down.-कृपया खाली बसुन घ्या.
 • Prepare lunch for kids.-मुलांसाठी दुपारचे जेवण तयार करा.
 • Put your clothes properly.- तुमचे कपडे व्यवस्थित ठेवा.
 • Put your socks out of the room.-आपले मोजे खोलीच्या बाहेर ठेवा.
 • Puts the clothes in washing machine.-कपडे वाँशिंग मशिनमध्ये टाका.
 • Read the news paper headlines carefully.-वर्तमानपत्रातील बातमी काळजीपुर्वक वाचा.
 • Read the sentence carefully.-वाक्य काळजीपुर्वक वाचा
 • Say something-काही तरी बोल
 • See you tomorrow.-उद्या बघुया.
 • Shame on you.-लाज वाटायला हवी तुला
 • She loves bananas.तिला केळी खुप आवडतात.
 • Shut down the computer.-कंप्युटर बंद करा.
 • Shut the door.-दरवाजा बंद करा.
 • Sit properly on the chair.-खुर्चीवर व्यवस्थित,नीट बसा.
 • Sit upright–सरळ बसा
 • Speak a loud.-जोरात बोला.
 • Speak gently with elders.-मोठया माणसांशी हळु आवाजात बोलावे
 • Spit away the anger-राग थुकून दे
 • Stand away from entrance.- प्रवेश दारांपासुन दुर उभे राहा
 • Stop finding my evil-माझे दुर्गुण शोधणे बंद कर
 • Stop teasing girls.-मुलींची चेष्टा करणे बंद करा
 • Switch on the refrigerator.-फ्रिज चालु करा.
 • Take hanky from here-इथुन हातरूमाल घेऊन घे
 • Take some oranges.-काही संत्री घ्या
 • Take your luggage-तुमचे सामान घेऊन घ्या.
 • Tell me the truth.-मला खरे सांगा
 • Thank you very much.-आपले खूप खूप आभार !
 • The sky is overcast.-आकाशात ढग जमा झाले आहेत.
 • There is nobody in the room-खोलीत कोणीच नाहीये
 • Think before you speak-बोलण्याअगोदर विचार करत चला
 • This bag is very heavy.-ती बँग खुप जड आहे.
 • This had to happen-हे तर होणारच होते
 • This is my own decision.-हा माझा वैयक्तिक निर्णय आहे.
 • Time is up.-वेळ संपला
 • Tomorrow will be holiday.उद्या सुटटी असेल.
 • Touch wood -नजर लागु नये
 • True is always better-सत्य नेमकी कडुच असते
 • Trust me-माझ्यावर विश्वास ठेव
 • Try to understand my words.-माझे बोलणे समजुन घेण्याचा प्रयत्न करा.
 • Turn on your hot spot.-तुमचा हाँटस्पाँट चालु करा.
 • Wait for a while-थोडया वेळ वाट बघा
 • Wake up early in the morning!-सकाळी लवकर उठा
 • Wake up-उठ
 • Walk slowly from stairs.-पायरींवरून हळु हळु चला.
 • Well done-खुप छान
 • What a nonsense-काय व्यर्थ बडबड आहे
 • What a shame-किती लाजीरवाणी गोष्ट आहे
 • What about you?–तुमच्याबददल काय?
 • What are you talking about?-तुम्ही कशाबाबद बोलत आहात?
 • What did you say?-तुम्ही काय म्हटले
 • What do you do-तुम्ही काय करतात
See also  100 English words to Marathi
 • What do you think.तुमचे याबाबद काय मत आहे?
 • What does it mean-याचा काय अर्थ आहे
 • What happened to you-तुम्हाला काय झाले
 • What is the time?वेळ काय झाला आहे?
 • What is your name on list?-यादीमध्ये तुमचे नाव काय दिले आहे?
 • What is your problem?-तुमची समस्या काय आहे?
 • What next-आता पुढे काय?
 • What to do-काय करायचे?
 • What would you like to have?-आपली काय घेण्याची ईच्छा आहे?
 • What’s going on.-काय चालले आहे?
 • Where did you get this from?-तुम्हाला हे कुठुन प्राप्त झाले?
 • Where do you live? -तुम्ही कुठे राहतात?
 • Where is restaurant?-रेस्टाँरंट कुठे आहे?
 • Where were you?तुम्ही कुठे होते?
 • Who is your favorite singer.-तुमचा आवडता गायक कोण आहे?
 • Why are you making such noise in the class?-वर्गात एवढा गोंधळ का माजवता आहे?
 • Why were you absent yesterday.-तुम्ही काल का नाही आले होते?
 • Yes by all means.-होय प्रत्येक पदधतीने
 • You are doing quite well.-तुम्ही खूप उत्तम करत आहात.
 • You are so dull-तु किती आळशी आहेस
 • You are unnecessarily sitting here-तु विनाकारण इथे बसला आहेस
 • You are wasting my time-तुम्ही माझा वेळ वाया घालवत आहात
 • You are wrong-तु चुकतो आहे
 • You can lean your head on my shoulder.-तु माझ्या खांद्यावर तुझे डोके ठेवू शकतेस
 • You chatter a lot-तु खुप बडबड करतो
 • You did very well-तु खुप चांगले केले
 • You don’t need to hurry-तुम्हाला घाई करण्याची आवश्यकता नाहीये
 • You haven’t change yet.-तुम्ही आतापर्यत नही बदलले
 • You need to remain calm-तुला शांत राहावे लागेल
 • You say something–तुम्ही काही बोला
 • You use your brain-आपल्या मेंदुचा वापर करत जा
 • You walk away from here-तु इथुन चालता हो
 • Your anger is justified-तुमचे रागावणे योग्य आहे
 • Your phone is ringing.-तुमचा फोन वाजतो आहे.

18 thoughts on “230 Daily Use English Sentences In Marathi – रोजच्या वापरातले इंग्रजी वाक्य मराठी अर्थासह”

Comments are closed.