150 English sentences used in daily life with Marathi meaning – दैनंदीन वापरातले इंग्रजी शब्द व वाक्य मराठी अर्थासह

दैनंदीन वापरातले इंग्रजी शब्द आणि वाक्य मराठी अर्थासह –

150 English words and sentences used in daily life with Marathi meaning –

 

1.         what meaning in Marathi काय ?
2.         You’re doing quite well! आपण अतिशय चांगल्या रीतीने करताय
3.         Stay away दूर रहा
4.         Shut the door. दरवाजा बंद करा 
5.         Close the Window. खिडकी बंद करा
6.         Switch ON the refrigerator. फ्रीज सुरू कर
7.         Come with me. माझ्यासोबत चल
8.         Drive carefully. काळजीपूर्वक चालवा
9.         Don’t drink and drive. दारू पिऊन गाडी चालवू नका
10.     Share his address त्यांचा पत्ता पाठव
11.     Where Is Bus Stop Nearby ? जवळपास बस स्टॉप कुठाय?
12.     where is medical shop nearby जवळ औषधीचे दुकान आहे का? 
13.     how to say thank you in Marathi धन्यवाद

आपला आभारी आहे

मी आपला आभारी आहे

आपले मांनापासून आभार

14.     who are you meaning in Marathi आपण  कोण आहात?
15.     which meaning in Marathi जे,कोणत्या ?
16.     how meaning in Marathi कसं ? कसा ?
17.     what are you doing meaning in Marathi आपण काय करीत आहात?
18.     why meaning in Marathi का ?
    230 वाक्य मराठी अर्था सह
19.     how are you in Marathi आपण  कसे आहात – Respectfully

तू कशी आहेस ? – friendly

तू कसा आहेस ? – friendly

20.     what did you say meaning in Marathi तू काय म्हणालास ?

आपण काय म्हणालात

21.     how is this meaning in Marathi हे कसे आहे ? हे कसे ?
22.     who meaning in Marathi कोण  
23.     where are you from meaning in Marathi आपण कुठे राहता ? आपण कुठून आहात ?
24.     when meaning in Marathi जेव्हा , केव्हा , कधी   
25.     what about you meaning in Marathi तुझ्या बद्दल काय ? आपल्याबद्दल काय  आहे
26.     what happened meaning in Marathi काय झाले
27.     what do you do meaning in Marathi आपण  काय  करता?
28.     whose meaning in Marathi कुणाचा आहे ?
29.     how are you doing meaning in Marathi आपण आता  कसे  आहात? बराय का ?
30.     where meaning in Marathi कुठे ?
31.     what in Marathi काय
32.     where are you meaning in Marathi आपण कुठे  आहात? ,तू कुठे आहेस ?
33.     what Marathi meaning म्हणजे काय
34.     how do you do meaning in Marathi आपण कसे आहात ?
35.     how are you meaning Marathi आपण कसे आहात? , तू कसा आहेस ? तू कशी आहेस ?
36.     what is meaning in Marathi काय  आहे
37.     how r u in Marathi तू कसा आहेस ? आपण कसे आहात ?
38.     who Marathi meaning कोण ?
39.     who are you Marathi meaning तू कोण आहेस ? आपण कोण आहात ? तुम्ही कोण आहात ?
40.     what do you mean meaning in Marathi तुला  काय म्हणायचे आहे ? तुझा अर्थ काय 
41.     how much meaning in Marathi किती आहेत ?
42.     why in Marathi का ?
43.     how Marathi meaning कसे ?
44.     who is this meaning in Marathi हा कोण आहे?, ही कोण आहे ? ह्या कोण आहेत ?
45.     what is your name in Marathi तुझे नाव काय आहे?

आपल नाव काय आहे ? -respectful

46.     what else meaning in Marathi आणखी काय ,अजून काय सुरुय ?
47.     where are you in Marathi तू कुठे आहेस ,

आपण कुठे आहात ?- respectful

48.     how have you been meaning in Marathi आपण कसे आहे? तुझ कस काय सुरुय ?
49.     who in Marathi कोण 
50.     why Marathi meaning का
51.     who is this Marathi meaning हा कोण आहे?, – to male

ही व्यक्ति कोण आहे ? – unknown person

ही कोण आहे ? – to female

52.     how are u in Marathi तू कसा आहेस?

आपण कसे आहात ? – respectful

53.     what meaning Marathi काय 
54.     what is share market in Marathi शेअर बाजार काय आहे
55.     do what you love meaning in Marathi आपल्याला जे आवडते ते करा,

जे पसंद असेल ते करा ,,

आवडत ते कर

56.     what to do meaning in Marathi काय करू ?

कसे करावे ?

57.     how to learn Marathi language भाषा कशी शिकायची
58.     but why meaning in Marathi पण का ?

परंतु का ?

 

59.     Marathi language is spoken in which state महाराष्ट्र Maharashtra
60.     who is she meaning in Marathi ती कोण आहे?

त्या कोण आहेस ? – Respectfully

61.     where are you live meaning in Marathi आपण  कोठे राहता? – Respectfully

तू कुठे राहतो – to boy

तू कुठ राहतेस – to girl

62.     when in Marathi जेव्हा , कधी ?
63.     what are you doing in Marathi आपण  काय करीत आहात  – Respectfully

काय करतोय ?  – friendly

काय करतेय ? – friendly

64.     I’ve been busy. सध्या कामात जरा मग्न ,
65.     Same as always. नेहमीसारखे ,
66.     Not so great. ठीक , बरय , तितक चांगले नाही
67.     You’re welcome. आपल स्वागत आहे
68.      No problem. काही ही अडचण नाही
69.     No worries. काही ही चिंता नाही
70.     Don’t mention it. हरकत नाही
71.     My pleasure. आम्हाला आनंदच आहे
72.     Anytime. कधी ही
73.     It was the least I could do. अहो इतके मी नक्की करू शकेल
74.     Glad to help. आपल्याला मदत करण्यात आनंद च आहे
75.      I’m sorry that मला माफ करा
76.     It’s my fault ही माझी चूक आहे
77.     I am taking responsibility या चुकीची मी जबाबदारी घेतो/घेते
78.     It’s my fault. ही माझी चुकी आहे
79.     for what meaning in Marathi कश्या करता ?
80.     how to say how are you in Marathi आपण  कसे आहात = Respectfully

तू काशी आहेस ? – friendly

तू कसं आहेस ? – friendly

81.     how is it meaning in Marathi हे कस आहे ?
82.     where are you Marathi meaning आपण  कुठे आहात? Respectfully

friendly

तू कुठे आहेस – to boy

तू कुठ आहेस – to girl

 

83.     you know what meaning in Marathi तुला माहित आहे का ?
84.     who are you meaning Marathi तू कोण आहेस

आपण कोण आहात – Respectfully

85.     how to say i love you in Marathi मी तुझ्यावर प्रेम करतो

माझे तुझ्यावर प्रेम आहे ?

मी तुझ्यावर प्रेम करते – for boy

 

86.     what should i do meaning in Marathi मी आता काय केले पाहिजे?

मी आता काय करावे ?

87.     how about you meaning in Marathi आपल्याबद्दल काय ?

आपण कसे आहात ?

आपल काय ?

88.     when Marathi meaning जेव्हा  , केव्हा ? कधी
89.     how to increase hemoglobin in Marathi हिमोग्लोबिन कसे वाढवायचे
90.     so what meaning in Marathi म्हणून काय ?

मग काय झाले ?

 

91.     how are you in Marathi meaning आपण त कसे आहात?
92.     how are you translate in Marathi आपण  कसे आहात ? –

तू कशी आहे ?

तू कसा आहे ?

93.     why mining Marathi का ? कश्या करता ?
94.     how to say hello in Marathi नमस्कार

नमस्ते , आपण कसे आहात ?

 

95.     what are you up to meaning in Marathi तुला नक्की काय कारयाचे आहे ?

तू नक्की काय करू पाहतोय ?

96.     what in Marathi meaning म्हणजे काय
97.     what is this meaning in Marathi हे काय आहे ?
98.     what is your name meaning in Marathi आपल नाव काय आहे?

तुझे नाव काय आहे

 

99.     what is this Marathi meaning हे काय आहे ?
100.                          how to type Marathi कशी टाइप करावी
101.                          How are you? तू कसा आहेस ?

आपण कसे आहात ?

102.                          How’s it going? कसे आहेस सर्व ? काय सुरुय ?
103.                          How are things? सगळं ठीक आहे का ?
104.                           How’s your family? आपले कुटुंब कसे आहे ?आनंदात आहेत का ?
105.                          What’s up? काय म्हणतोस ?

 

 

106.                          What’s new? काय नवीन विशेष ?

काय नवीन ?

107.                          What have you been up to lately? बर्‍याच दिवसापसुन दिसला नाहीस ? कसा आहेस ?
108.                          How’s it going? सगळं सुरुळीत सुरू आहे न ?
109.                          I’m fine, thanks. How about you? मी मजेत आहे ? आनंदात आहे , तू कसा आहेस ?
110.                          Pretty good. अगदी छान
111.                           Not bad. ठीक
112.                          Great! अगदी मस्त , भारी
113.                          Couldn’t be better! हयापेक्ष्या अजून काय हवय ? अगदी खुश आहे
114.                          That’s OK. ठीक आहे
115.                           It happens. होत असते , घडत असत
116.                          No problem. अडचण नाही
117.                          Don’t worry about it. त्या बद्दल चिंता करू नका
118.                           I forgive you. मी तुला माफ केले
119.                           I just wanted to introduce myself माझी ओळख 
120.                           I don’t think we’ve met before मला नाही वाटतआपण पुर्वी एकमेकांना भेटलेलो आहोत
121.                          I’d like you to meet… मला तुला भेटावसा वाटतेय
122.                          Have you me ? तू भेटलिय का?
123.                           I’d like to introduce you to… तुमा सर्वाना यांची ओळख करून  देताना
124.                           Nice to meet you. आपल्याला भेटून आनंद झाला
125.                          It’s a pleasure to meet you. आपली भेट होणं एक आनंदच आहे
126.                          Likewise. या सारखे
127.                          And you आणि तू?

आपण ?

128.                           Really? खरंच का?
129.                          That’s interesting. अरे वाह, मजेशीर
130.                          Right. बरोबर
131.                          Sure. नक्की का? खात्रीपूर्वक?
132.                          It was nice chatting with you. आपल्याशी बोलून आनंदन झाला
133.                          Well, its getting late. ठीक ,मला उशीर होतोय
134.                          Anyway, I should get going. ,असो, मला आता निघालं पाहिजे
135.                          I m calling about मी त्या विषयावर बाबत फोन केलाय
136.                          One moment, please. एक क्षण थांबा जरा
137.                          Hang on a sec. एक सेकंड थांब
138.                          He is not here. Would you like to leave a message? ते तिथं नाहीत ,काही संदेश आहे का?
139.                          Could you ask him to call me back? कृपया त्यांना मला फोन करायला सांगता का?
140.                          Thanks for calling. फोन केल्याबद्दल धन्यवाद
141.                          I have no idea or clue. मला काही कल्पना नाही
142.                          I can’t help you there. मी आपल्याला काही मदत करू शकत नाहीत
143.                           I m not really sure. मी तितक खात्रीपूर्वक नाही सांगू शकत
144.                          I have  been wondering that, too मला ही आश्चर्य वाटतंय
145.                           What do you think about. तुला काय वाटत त्या बाबत
146.                          How do you feel about तुला त्या बाबत काय वाटते
147.                           What’s your opinion of तुझं मत काय आहे?
148.                          What are your views o.? तुझी काय निरीक्षण ?
149.                          In my opinion माझ्या मते ,,, माझ मत ,,,,
150.                          Everything is going fine. सगळं काही ठीक होईल
151.                          Dont disturb me! अडथळा आणू नकोस
152.                          Don’t touch me! मला स्पर्श नको करुस

3 thoughts on “150 English sentences used in daily life with Marathi meaning – दैनंदीन वापरातले इंग्रजी शब्द व वाक्य मराठी अर्थासह”

Leave a Comment